Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Sidoordnad bokföring

Enligt 5 kap. 4 § BFL ska konton för tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital specificeras i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick. Sidoordnad bokföring kan behövas för att få en överblick över mellanhavanden med olika kunder eller leverantöre...

arrow_forward
rr

Finansiell skuld

K3-regler En finansiell skuld är enligt punkt 11.6 en skuld som innebär en avtalsenlig skyldighet att erlägga kontanter eller en annan finansiell tillgång till en annan part att byta finansiellt instrument med en annan part enligt villkor som kan komma att visa sig oförmånliga. De mest förekommande...

arrow_forward
ra

Försäkring

Det finns inga regler i lag om att en arbetsgivare måste teckna försäkringar för sina anställda. En arbetsgivare svarar enligt skadeståndslagen för personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (s.k. principalansvar). Arbetsgivaren svarar också för ren f...

arrow_forward
rr

Verksamhet

Begreppet verksamhet definieras i 1 kap. 2 § BFL som näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas av bokföringsskyldighet enligt BFL. Näringsverksamhet är normalt verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. Annan verksamhet kan vara ideell ver...

arrow_forward
rl

Läkemedel

Lag I de fall arbetsgivaren ersätter kostnad för läkemedel, som omfattas av läkemedelslag (2015:315) uppstår skattepliktig förmån. Naturläkemedel som bekostas av arbetsgivaren är en skattepliktig ersättning för den anställde. All hälso- och sjukvård vid tjänsteresa i utlandet är skattefri för den...

arrow_forward
ra

Minderårig

Definition Det finns ett antal kategorier arbetstagare för vilka det finns särskilda lagregler. Som exempel kan nämnas husligt anställda, fackliga förtroendemän och sjömän. En annan sådan grupp är minderåriga. Med minderårig menas en person som inte fyllt 18 år. Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen ...

arrow_forward
rr

Hedging

Hedging ett ”svengelskt” begrepp för säkring. En säkring är normalt en åtgärd för att skydd mot en finansiell risk av något slag, vanligen valutasäkring i form av terminskontrakt. Genom att t.ex. betala en premie till banken kan företaget i förväg säkra/låsa en valutakurs - valutaterminskontrakt - ...

arrow_forward
rl

Kvittning

Lag En arbetsgivare kan ha olika slag av fordringar på en anställd, t.ex, personallån, skadestånd m.m. Om dessa fordringar ska betalas genom kvittning i lön måste arbetsgivaren följa de regler som finns i lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Med kvittning menas att man kvittar en fordr...

arrow_forward
ra

Företagsbil

En tjänstebil ägs av företaget och används i verksamheten. Tjänstebilen benämns då även företagsbil. Företaget betalar bilkostnaderna, men får göra avdrag för att minska sin skatt. Företagsbilen kan om arbetsgivaren tillåter det användas för privat bruk av den anställde, men ska det privata använda...

arrow_forward
ra

Upphandling

EU-rätten ställer krav på skydd för arbetstagare vid upphandlingar vilket föranlett att Sverige 2017 beslutat om vissa ändringar i reglerna. De beslutade reglerna är dock endast tillämpliga för upphandlingar över EU:s tröskelvärden. Dessa tröskelvärden varierar beroende på upphandlare. Reglerna in...

arrow_forward
Visar 1781 till 1790 av 5129 träffar.