Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Vårdmoms

arrow_forward
rl

Feriearbete

Många arbetsgivare erbjuder skolungdomar och studerande feriearbete under skolloven. Lag Om arbetsgivaren anställer skolungdomar, som är minderåriga, finns det bestämmelser om hur dessa får arbeta. Den som inte fyllt 18 år är minderårig. Minderåriga ska skyddas i arbetslivet för att inte drabba...

arrow_forward
ra

Deltidsarbete

Definition Deltidsarbete innebär att en arbetstagare arbetar ett mindre arbetstidsmått än heltid, det vill säga mindre än 40 timmar per vecka. Deltidsarbetande har företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad. En förutsättning är dock att arbetstagaren besitter tillräckliga kvalifikationer. Vidar...

arrow_forward
rr

Hyresintäkter

Företag som tillfälligt eller som en sekundär aktivitet hyr ut t.ex. kontors-, butiks-, lagerlokaler eller garage/parkeringsplats i egen fastighet redovisar normalt hyresintäkterna som ett slags biinkomst i posten Övriga rörelseintäkter. Hyresintäkter i ett fastighetsförvaltande företag bokförs där...

arrow_forward
ra

Förhandling

En förhandling är den vanligaste formen för arbetstagares medinflytande. En lagfäst rätt till förhandling för fackliga organisationer har funnits sedan 1936. Dessa regler om den allmänna förhandlingsrätten återfinns nu i medbestämmandelagen. Det finns även regler om förhandlingar i kollektivavtal....

arrow_forward
rr

Fastighetsinteckning

I samband med att företaget tar ett lån - inteckningslån eller reverslån - krävs normalt någon form av säkerhet för lånet. Vid lämnad säkerhet i form av fastighetsinteckningar ställs företagets fastighet som säkerhet genom att ett pantbrev registreras hos tingsrätten. När pantbrevet registrerats ka...

arrow_forward
rr

Fastighetskostnader - hyrd fastighet

Företagets utgifter avseende fastighetskostnader redovisas på samma sätt som om utgifterna gäller företagets egen fastighet (fastighetskostnader - egen fastighet) eller hyrd fastighet. Löpande bokföring De löpande utgifterna avseende hyrd fastighet debiteras lämpligt konto i kontogrupp 50 Lokalkos...

arrow_forward
rr

Normgivning

Normgivning sker av normgivande organ. Normgivning kan ske genom lagstiftning. Det normgivande organet är då Sveriges Riksdag. Tolkning av svensk redovisningslagstiftning är också en normgivning av normgivande organ såsom Bokföringsnämnden och Rådet för finansiell rapportering.

arrow_forward
ra

Provanställning

Det är tillåtet att träffa avtal om tidsbegränsad provanställning. Prövotiden får uppgå till högst sex månader. Detta innebär att det nästan alltid är tillåtet med en provanställning (6 § anställningsskyddslagen). Dock får inte provanställning föregå en allmän visstidsanställning (ALVA), i alla fal...

arrow_forward
rb

Näringslivsregistret

Definition Näringslivsregistret är en databas över alla Sveriges företag och hanteras av Bolagsverket. Registret innehåller aktuell information om företag och är delvis avgiftsfri. Näringslivsregistret består av bland annat följande underregister: aktiebolagsregistret, handels- och föreningsregis...

arrow_forward
Visar 1771 till 1780 av 5129 träffar.