Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kontokort

Kontokort är ett vanligt samlingsnamn för olika typer av kort som används för att betala för varor och tjänster vid inköpsställen som accepterar kontokort som betalningsmedel. Vanliga benämningar på olika typer av kontokort är bankkort, kreditkort och betalkort. Kontokort kan, om det är fråga om kr...

arrow_forward
rb

Konvertibel

Definition En konvertibel är ett skuldebrev som getts ut av ett aktiebolag mot betalning, vilken ger möjlighet att i framtiden byta fordran mot aktier i bolaget. En konvertibel kan sägas bestå av två delar, en obligationsdel och en konverteringsdel. Konvertibeln som obligation är en skuldförbindel...

arrow_forward
rr

Kortfristig skuld, klassificering

K3-regler Ett företag ska enligt punkt 4.7 klassificera skulder som långfristiga eller kortfristiga och redovisa dem under egna rubriker. En skuld ska klassificeras som kortfristig när företaget avser att reglera skulden under företagets normala verksamhetscykel, företaget primärt innehar skulden...

arrow_forward
rm

Kreditfaktura

Definition Kreditnotan beskrivs som en handling eller ett meddelande med en ändring av den ursprungliga fakturan och med en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan. En kreditnota är alltså en handling som återspeglar en ändring av en tidigare inträffad affärshändelse. En kr...

arrow_forward
rs

Kundförlust

arrow_forward
rr

Kurser/kurslitteratur

Till arbetsgivarens utgifter för de anställdas utbildning hör bland annat kursavgifter och kurslitteratur för köpta/externa utbildningar. Löpande bokföring Erlagda utgifter för utbildning, externa kurser, konferenser, seminarier och kongresser kan debiteras konto 7610 Utbildning (BAS 2020), alter...

arrow_forward
rb

Kvalificerad majoritet

Definition Kvalificerad majoritet är en regel om beslutsförhet, en kvorumregel (se Kvorumregler), som innebär att det för ett giltigt beslut krävs en högre majoritet än Enkel majoritet. Kvalificerad majoritet innebär en skärpande avvikelse från huvudregeln om enkel majoritet. Det finns många beslu...

arrow_forward
rr

Lånefordringar

Lån till anställda eller till utomstående personer och företag med längre amorteringstid än ett år klassificeras som långfristiga lånefordringar och utgör anläggningstillgångar i företagets balansräkning. Kortfristiga fordringar, dvs. fordringar som ska betalas tillbaka inom ett år, klassificeras d...

arrow_forward
ra

Lex Britannia

Uttrycket Lex Britannia har under senare år förekommit flitigt i debatten om utländsk arbetskraft som tillfälligt utför arbete i Sverige. Svenska fackliga organisationer menar att lågavlönad arbetskraft, framförallt från de nya medlemsländerna i EU, hotar arbetstillfällena för svenska arbetstagare....

arrow_forward
ra

Lex Sarah

Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet är att komma till rätta med brister i den egna verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkomme...

arrow_forward
Visar 1761 till 1770 av 5043 träffar.