Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Sprit

Beskattning Alkoholhaltiga drycker (vin, sprit och starköl) och dricksvatten som tillhandahålls genom vattenledning beskattas enligt den generella skattesatsen 25 %. Den reducerade skattesatsen 12% ska användas när ett företag säljer livsmedel som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets f...

arrow_forward
rm

Internet

arrow_forward
rr

Kostnad för sålda varor

Posten Kostnad för sålda varor i den funktionsindelade resultaträkningen hänförs alla inköps- och tillverkningskostnader för under perioden sålda varor eller utförda tjänster. I inköpskostnaderna inräknas inköpspriset, tullavgifter och andra skatter (utom sådana skatter som företaget senare kan åte...

arrow_forward
rm

EG

arrow_forward
rm

Mervärdesskattedeklaration

I skatteförfarandelagen som infördes 2012 ändras en del definitioner och begrepp. Begreppet skattedeklaration behålls som samlingsbegrepp i Skatteförfarandelagen samtidigt som två nya begrepp införs, nämligen arbetsgivardeklaration och mervärdesskattedeklaration. I Rätt Moms används det samlade beg...

arrow_forward
rs

Differentierad utdelning

Definition Olika rätt till utdelning på aktier. Kommentar Huvudregeln är att utdelning på olika aktieslag ska beskattas som utdelning i inkomstslaget kapital. Denna princip kan dock frångås om utdelningen i själva verket är ersättning för t.ex. en arbetsprestation. En bedömning får göras i det en...

arrow_forward
rr

Lånefordringar

Lån till anställda eller till utomstående personer och företag med längre amorteringstid än ett år klassificeras som långfristiga lånefordringar och utgör anläggningstillgångar i företagets balansräkning. Kortfristiga fordringar, dvs. fordringar som ska betalas tillbaka inom ett år, klassificeras d...

arrow_forward
rs

Ränteintäkter

Definition Ersättning för utlånat kapital. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar Ränteintäkter kan genereras av utestående lånefordringar, obligationer, banktillgodohavanden m.m. Ränteintäkter är skattepliktiga i verksamheten. Intäktsränta på skattekontot är däremot inte skattepliktig.

arrow_forward
rs

Trust

Definition Anglosaxisk juridisk person med en del likheter med en stiftelse. Lagrum 2 kap. 2 § IL Kommentar Truster är vanliga bland annat i England, Wales, Australien, Kanada, Irland, Indien, Hongkong och Singapore. När man bildar en trust för en stiftare över egendom till en förvaltare som ha...

arrow_forward
rs

Halvdagstraktamente

Definition Ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa för halv dag. Kommentar Halvdagstraktamente kan bara bli aktuellt för - avresedagen, om tjänsteresan startar kl. 12.00 eller senare, och - hemresedagen, om tjänsteresan avslutas kl. 19.00 eller tidigare.

arrow_forward
Visar 1751 till 1760 av 5129 träffar.