Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

EG

arrow_forward
rs

Kommittentföretag

Definition Ett företag som låter ett kommissionärsföretag bedriva sin näringsverksamhet i eget namn. Lagrum 36 kap. 2 § IL Kommentar Ett kommittentföretag som uppfyller de skatterättsliga reglerna om kommission kan ta upp kommissionärsföretagets näringsverksamhet till beskattning. Det gäller bå...

arrow_forward
rm

Mervärdesskattedeklaration

I skatteförfarandelagen som infördes 2012 ändras en del definitioner och begrepp. Begreppet skattedeklaration behålls som samlingsbegrepp i Skatteförfarandelagen samtidigt som två nya begrepp införs, nämligen arbetsgivardeklaration och mervärdesskattedeklaration. I Rätt Moms används det samlade beg...

arrow_forward
rs

Differentierad utdelning

Definition Olika rätt till utdelning på aktier. Kommentar Huvudregeln är att utdelning på olika aktieslag ska beskattas som utdelning i inkomstslaget kapital. Denna princip kan dock frångås om utdelningen i själva verket är ersättning för t.ex. en arbetsprestation. En bedömning får göras i det en...

arrow_forward
rr

Lånefordringar

Lån till anställda eller till utomstående personer och företag med längre amorteringstid än ett år klassificeras som långfristiga lånefordringar och utgör anläggningstillgångar i företagets balansräkning. Kortfristiga fordringar, dvs. fordringar som ska betalas tillbaka inom ett år, klassificeras d...

arrow_forward
rs

Ränteintäkter

Definition Ersättning för utlånat kapital. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar Ränteintäkter kan genereras av utestående lånefordringar, obligationer, banktillgodohavanden m.m. Ränteintäkter är skattepliktiga i verksamheten. Intäktsränta på skattekontot är däremot inte skattepliktig.

arrow_forward
rs

Trust

Definition Anglosaxisk juridisk person med en del likheter med en stiftelse. Lagrum 2 kap. 2 § IL Kommentar Truster är vanliga bland annat i England, Wales, Australien, Kanada, Irland, Indien, Hongkong och Singapore. När man bildar en trust för en stiftare över egendom till en förvaltare som ha...

arrow_forward
rs

Halvdagstraktamente

Definition Ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa för halv dag. Kommentar Halvdagstraktamente kan bara bli aktuellt för - avresedagen, om tjänsteresan startar kl. 12.00 eller senare, och - hemresedagen, om tjänsteresan avslutas kl. 19.00 eller tidigare.

arrow_forward
rs

Fast pris

arrow_forward
rm

Byte

Byten är en omsättning i momshänseende då det i dessa fall utgår en ersättning i form av en bytesvara eller en bytestjänst. Beskattning Ett av kraven för skattskyldighet är att en vara eller tjänst ska omsättas. Med omsättning enligt momslagen menas bl.a. att någon överlåter en vara eller utför e...

arrow_forward
Visar 1731 till 1740 av 5129 träffar.