Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Konkurs

Definition Ansökan om konkurs ska göras när någon är på obestånd. Med det menas att man inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Den som är föremål för konkursansökan kallas gäldenär. Arbetsgivarens konkurs En arbetsgivare kan själv ansöka om försättande av si...

arrow_forward
ra

Medling

Definition Ett sätt att lösa tvister är genom medling. En medling innebär att tvistande parter tar hjälp av en medlare, dvs. en utomstående person eller ett utomstående organ, för att få hjälp att försöka lösa tvisten. Medlaren har inga tvångsmedel till sitt förfogande och avkunnar ingen dom eller ...

arrow_forward
rr

Konstaterade intäkter

Begreppet används i 2 kap. 4 § punkt 3 i ÅRL, den grundläggande princip som kallas realisationsprincipen. I punkten, som utgör en del av beskrivningen av innebörden i försiktighetsprincipen, anges att” endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen”. För tolkninge...

arrow_forward
rr

GAAP

En förkortning av Generally Accepted Accounting Principles/Practices, dvs. det som vi i Sverige benämner (svensk) god redovisningssed. Motsvarande benämning på engelska för en svensk god redovisningssed blir då Swedish GAAP.

arrow_forward
rr

Gruppsjukförsäkringar

Arbetsgivaren kan teckna gruppsjukförsäkringar, s.k. avtalsgruppsjukförsäkringar, för sina anställda. Löpande bokföring Erlagd premie för gruppsjukförsäkring debiteras normalt konto 7580 Gruppförsäkringspremier, alternativt underkontot 7582 Gruppsjukförsäkringspremier. Bokslut Någon periodiserin...

arrow_forward
rb

Reglerad marknad

Definition Reglerad marknad är det juridiskt korrekta begreppet för det som tidigare kallades ”börs”. Reglerad marknad är alltså ett rättsligt definierat begrepp för själva marknadsplatsen. Det som numera kallas börs är istället det företag som driver den reglerade marknaden (se nedan). En reglera...

arrow_forward
rl

Motorcykel

Om en anställd får disponera en motorcykel som arbetsgivaren äger, uppkommer en skattepliktig förmån. Det finns ingen schablonmässig beräkning av förmånsvärdet för en motorcykel, utan förmånen ska istället värderas till marknadsvärdet. Det finns inga regler för hur marknadsvärdet ska beräknas. So...

arrow_forward
ra

Permittering

Definition Permittering är ett ord som ofta används synonymt med korttidsarbete. En arbetsgivare kan under vissa förutsättningar besluta om korttidsarbete/permittering. Ett sådant beslut innebär att arbetstagaren tillfälligt befrias från sin arbetsskyldighet. Anledningen kan vara arbetsbrist, maski...

arrow_forward
rr

Kopieringskostnader

Löpande bokföring Företagets utgifter för köpta kopieringstjänster redovisas inom kontogruppen för främmande tjänster. Om företaget däremot utnyttjar egen kopieringsmaskin ingår kopieringskostnaderna indirekt i företagets kostnader för kontorsmateriel och trycksaker.

arrow_forward
rr

Företagshälsovård

arrow_forward
Visar 1711 till 1720 av 5129 träffar.