Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Medlingslag

Från och med den 1 augusti 2011 gäller medlingslagen: Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister. Lagen gäller sådana privaträttsliga tvister där förlikning om saken är tillåten. Dock gäller lagen inte sådan medling eller förlikningsverksamhet i Sverige som sker inom ramen för ett må...

arrow_forward
ra

Misskötsamhet

Definition Misskötsamhet på arbetsplatsen kan yttra sig på många olika sätt. Exempel på misskötsamhet kan vara bristande efterlevnad av på arbetsplatsen gällande regler, bristande efterlevnad av anställningsavtalet eller på bolaget gällande policys. Om misskötsamheten inte är en engångsföreteelse ...

arrow_forward
rb

Tystnadsplikt för bolagsledningen

Tystnadsplikten för bolagsledningen är inte lagreglerad, vare sig i aktiebolagslagen eller i andra tvingande regelverk. Det anses dock att styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare och andra funktionärer i bolagsledningen har en tystnadsplikt på grund av sin ställning som uppdragstagar...

arrow_forward
rl

Reseförmån

I stället för kontant ersättning kan arbetsgivaren belöna en anställd, som utfört ett gott arbete med t.ex. en semesterresa.

arrow_forward
rl

Reseräkning

En anställd som reser på tjänsteresa eller kör med privat bil eller tjänstebil i tjänsten bör lämna en reseräkning.

arrow_forward
rl

Rikskort

En arbetsgivare kan subventionera de anställdas måltider genom att tillhandahålla lunchkuponger.

arrow_forward
rl

Egen bil

arrow_forward
rl

Eget bröllop

Permission, kort ledighet med bibehållen lön, regleras i kollektivavtal.

arrow_forward
rr

Intäkter, tjänster

Intäkter för tjänster avser intäkter för utförda uppdrag. Dessa uppdrag kan vara av olika slag, såsom uppdrag till fast pris, uppdrag på löpande räkning, uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en bestämd tidsperiod. Löpande bokföring Intäkter bokförs normalt i kontogrupperna 30-37.

arrow_forward
rr

Överlåtelseavgift

Enligt 7 kap. 14 § BRL ska en medlem betala en överlåtelseavgift till bostadsrättsföreningen om det anges i stadgarna. Av stadgarna ska det också framgå hur avgiften ska beräknas. Enligt 9 kap. 5 § BRL ska en bostadsrättsförenings stadgar innehålla dels om överlåtelseavgift kan tas ut, dels grunden...

arrow_forward
Visar 1701 till 1710 av 5043 träffar.