Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Tandvård

Tandvård är undantaget från moms, dvs. momsfritt. Med tandvård menas bl.a. åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan. Vidare är försäljning av dentaltekniska produkter m.m. momsfritt när detta säljs av tandläkare eller tandtekniker. Det finns gräns...

arrow_forward
rb

Partrederi

Definition Partrederi är en form av bolag som består av flera personer, som kan vara fysiska eller juridiska personer, vilka kommit överens om att under delat ansvar bedriva handelssjöfart med ett gemensamt ägt fartyg. Bolagsformen partrederi företräds av en ”huvudredare” som väljs av redarna (de...

arrow_forward
rr

Fordringar

Fordringar är en finansiell tillgång och även en monetär post eftersom de normalt regleras med pengar. Till företagets fordringar hör ett flertal olika slags fordringar (depositioner, skattefordringar, kontokortsfordringar etc.) men normalt avses de fordringar som uppstår därför att företaget sälje...

arrow_forward
rm

Periodisk publikation

Definition Periodiska publikationer är momsfria under vissa förhållanden. Som periodisk publikation räknas en svensk eller utländsk publikation, som enligt utgivningsplanen utkommer med minst fyra nummer om året (Skatteverkets ställningstagande 110518, dnr: 131 309413-11/111). Den bör framställas g...

arrow_forward
ra

Diskriminering

Med det juridiska begreppet diskriminering menas kort uttryckt att någon missgynnas av ett skäl som har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder som stadgas i diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen Sedan den 1 januari 2009 gäller diskrimineringslagen. När den kom, ersatte den ett ant...

arrow_forward
rl

Egen bil

arrow_forward
rb

Överlåtelse av företagsnamn

Ett företagsnamn kan i princip bara överlåtas tillsammans med näringsverksamheten den används i. En överlåtelse av verksamheten omfattar också det företagsnamn som används om annat inte avtalats. Rätten till företagsnamnet bygger alltså på att namnet inte kan överlåtas separat, till skillnad från...

arrow_forward
rb

Teckningsoption

Definition Teckningsoption är en utfästelse som gjorts av ett aktiebolag om rätt att teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar. Teckningsoptionen är alltså ett värdepapper som kan ges ut i enlighet med 14 kap. aktiebolagslagen. Tidigare var teckningsoptioner tvungna att vara kopplade till...

arrow_forward
rs

Familjebeskattning

Definition Särskilda regler för att man inte ska kunna ”skatteplanera” genom att betala ut ersättning till familjemedlemmar för arbete m.m. som överstiger vad som är marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Lagrum 57 kap. 36 § och 60 kap. IL Kommentar Enskild näringsverksamhetErsättning fö...

arrow_forward
rs

Förvaltningskostnader

Definition Kostnader för förvaltning av det egna kapitalet. Lagrum 16 kap. 8 § IL Kommentar Av förarbetena framgår att till avdragsgilla förvaltningskostnader bör räknas t.ex. ersättningar och provisioner till banker m.fl. i samband med utdelning. Detsamma gäller kostnader för att upprätthålla ...

arrow_forward
Visar 1691 till 1700 av 5043 träffar.