Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Första förhöjd leasingavgift

Definition En del av leasingavgiften som betalas med ett större belopp när ett leasingavtal börjar löpa. Kommentar Vid leasing av t.ex. en bil är det mycket vanligt att man betalar en första förhöjd leasingavgift som en del av den totala leasingavgiften, s.k. framtung leasing. Den första förhöjda...

arrow_forward
rb

Erinran från revisor

Definition Erinran från revisor är ett officiellt påpekande till styrelsen om en iakttagelse som gjorts i granskningen av bolagets räkenskaper eller förvaltning, vilken måste hanteras av styrelsen på ett föreskrivet sätt. Under sitt granskningsarbete har revisorn vanligtvis löpande kontakter med ...

arrow_forward
rr

Nedskrivning, allmänt

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar (redovisat värde) ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till det lägre värdet under förutsättning att värdenedgången kan antas vara bestående. Nedskrivningar ska åter...

arrow_forward
§

Socialavgiftslag (2000:980)

arrow_forward
rr

Bostadsrätt, innehav av

Löpande bokföring Ett företags innehav av andelar i en bostadsrättsförening debiteras vanligtvis konto 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar. De särskilda upplåtelse- och inträdesavgifter som företaget betalar till bostadsrättsföreningen i samband med förvärvet ingår vanligen i anskaffningsvärdet. ...

arrow_forward
rm

Anläggningstillgång

Definition Investeringsvaror delas upp i fler kategorier, t.ex. i maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar vars värde minskar. Investeringsvaror beskrivs som varor som används i en affärsverksamhet och som utmärks av sin varaktighet och sitt värde. Utgiften för köpet är normalt inte...

arrow_forward
rr

Larm

Löpande bokföring Företagets utgifter för inköp av larmutrustning som t.ex. övervakningskameror, dörrsensorer, brandvarnare etc. utgör antingen anläggningstillgång maskiner och inventarier, inköp eller förbrukningsinventarier beroende på syftet med innehavet, nyttjandeperiod. Larminstallationer i b...

arrow_forward
rr

Sålda varors kostnad

Med begreppet sålda varors kostnad avses normalt de direkta kostnader som en vara har betingat vid inköp, med andra ord den direkta kostnaden för att köpa in varan. Om ett företag som säljer skor köper in ett parti skor, är det anskaffningsvärdet för varje sålt par skor som är sålda varors kostnad....

arrow_forward
rr

Aktiekapital

Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt. Lägsta nivån på aktiekapitalet i ett privat aktiebolag är från och med den 1 januari 2020 25 000 kr och för ett publikt bolag 500 000 kr, aktiebolag. Enligt 1 kap. 4 § ABL ska aktiekapitalet vara bestämt i bolagets redovisningsvaluta. Av 4 kap...

arrow_forward
rr

Avstämning löpande bokföring

Löpande bokföring Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.15 ska bokföringen stämmas av löpande enligt fasta rutiner. Hur ofta avstämning ska göras får bedömas med hänsyn till förhållandena i det enskilda företaget. Avvikelser som identifierats i avstämningsarbetet och hur dessa har hanterats ska dokumenteras ...

arrow_forward
Visar 161 till 170 av 5129 träffar.