Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Direktavdrag för inventarier

arrow_forward
rr

Varulager

Löpande bokföring Varulager redovisas i kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten. K3-regler Varor i lager definieras i punkt 13.2 som omsättningstillgångar som är avsedda att säljas i den löpande verksamheten, under tillverkning för att säljas, eller i form av material elle...

arrow_forward
rm

Tjänstebeskattning

För att kunna avgöra vilket land som får beskatta en transaktion finns regler om beskattningsland. När det gäller försäljning mellan företag är det särskilt viktigt att momsreglerna inte hindrar handeln inom EU. Om alla företag fakturerar sitt lands moms förhindras handeln eftersom köparföretagen m...

arrow_forward
rr

Statliga stöd, statsbidrag

arrow_forward
rm

Beskattningsunderlag

I beskattningsunderlaget ska allt inräknas utom ränta och moms. Om försäljning sker av flera olika varor och tjänster som är från varandra klart avskiljbara, ska beskattningsunderlaget delas upp enligt den s.k. delningsprincipen. När delningsprincipen inte går att tillämpa får en huvudsaklighetsbed...

arrow_forward
rr

Självfakturering

Normalt är det säljaren/leverantören av en vara/tjänst som upprättar fakturan till köparen/kunden. Vid självfakturering (kallas även för omvänd fakturering eller ”self-billing”) är det i stället köparen/kunden som upprättar denna faktura (i säljarens namn och för dennes räkning) enligt ett avtal me...

arrow_forward
rb

Ackord

Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en finansiellt trängd gäldenär och dennas fordringsägare, där viss del av skulderna ska betalas medan resterande del avskrivs. Syftet med ackordet är att gäldenären ska komma ur insolvens eller annan finansiell bristsituation. Ackord kan vara frivilligt e...

arrow_forward
rl

A-skatt

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. En anställd ska ha A-skatt, vilket betyder att arbetsgivaren gör preliminärskatteavdrag och betalar sociala...

arrow_forward
rr

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är enligt K3 punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende inn...

arrow_forward
rb

Aktiebok

Definition Aktieboken är bolagets förteckning över aktier och aktieägare. Den kan beskrivas som ett register över vilka aktier som är utgivna av bolaget och vem som är ägare till dem. Aktieboken kan föras på papper eller elektroniskt. En aktiebok som inte förs med automatiserad behandling måste än...

arrow_forward
Visar 161 till 170 av 5043 träffar.