Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Villa

En anställd som hyr ut ett rum i sin privatbostad, villa eller lägenhet, till arbetsgivaren, kan få hyresersättning av arbetsgivaren.

arrow_forward
rs

Uppskovsbelopp

Definition Den del av vinsten vid avyttring av en privatbostad som man skjutit upp beskattningen på. Lagrum 47 kap. IL Kommentar Den som har avyttrat en privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt kan få uppskov med beskattning av vinsten om vissa villkor är uppfyllda. För uppskov krävs att...

arrow_forward
rr

Konkurs

När det inte är möjligt att rekonstruera ett företag som är på obestånd ska det försättas i konkurs. Genom konkurs tar gäldenärens samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för bo...

arrow_forward
rr

Intäkter, tjänster

Intäkter för tjänster avser intäkter för utförda uppdrag. Dessa uppdrag kan vara av olika slag, såsom uppdrag till fast pris, uppdrag på löpande räkning, uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en bestämd tidsperiod. Löpande bokföring Intäkter bokförs normalt i kontogrupperna 30-37.

arrow_forward
rm

Gruppregistrering

Regler om gruppregistrering finns för företag som bedriver finansiell verksamhet eller försäkringsverksamhet och för företag i inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden. Reglerna har tillkommit för att företag i en sådan gruppering som bedriver momsfri verksamhet kan undvika en inte avdragsg...

arrow_forward
rr

Dröjsmålsränta

Om det vid köpet, före faktureringen, avtalats om en viss procent i dröjsmålsränta vid för sen betalning, har säljaren rätt att av köparen ta ut denna från förfallodagen enligt 71 § köplagen (1990:931). Se även betalningsföreläggande och inkasso. Om det inte har avtalats om någon dröjsmålsränta har...

arrow_forward
ra

Utseende

Offentlig anställning Arbetsgivare inom offentlig verksamhet ska vara sakliga vid bedömningen om vilka sökande till en tjänst som är lämpliga. Statliga arbetsgivare ska enbart ta hänsyn till förtjänst och skicklighet, och kommuner och regioner ska beakta regeringsformens stadgande om iakttagande av...

arrow_forward
rr

Årsbokslut

Ett årsbokslut enligt BFL är ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. I Redovisningsdirektivet används begreppet årsbokslut för att beteckna det som vi enligt ÅRL benämner årsredovisning.

arrow_forward
rs

Bankgaranti

Definition En borgensförbindelse där banken i en affärsuppgörelse mellan flera parter ställer sig som garant för sin kund. Kommentar Bankgaranti innebär en ökad säkerhet för säljaren att få betalt av kunden. Kan kunden inte betala träder banken in och betalar och får då i sin tur en fordran på ku...

arrow_forward
rr

Resor

Företagets utgifter för resor som är nödvändiga i och för verksamheten är avdragsgilla. Detta gäller även de anställdas tjänsteresor. Utgifter i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor för t.ex. biljetter och hotellkostnader redovisas som resekostnader. Särskilda skatteregler gäller för mile...

arrow_forward
Visar 1671 till 1680 av 5129 träffar.