Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Enligt tryggandelagen ska arbetsgivare redovisa i en post i balansräkningen benämnd Avsatt till pensioner under rubriken Avsättning den förpliktelse som beräknats enligt tryggandelagen. Övriga pensionsåtagande redovisas i denna post i balansräkningen. K3-regler Enligt RedR 1 (uppdatering 2020) åte...

arrow_forward
rb

Borgenärsskydd

Definition Borgenärsskyddet utgör en samling regler i aktiebolagslagen som syftar till att skydda personer (borgenärer) som har olika typer av fordringar på bolaget (gäldenären). Borgenärsskydd är också, liksom Minoritetsskydd, en grund för tolkning av aktiebolagslagens regler som innebär att rege...

arrow_forward
rb

Corona-stämmor

En aktuell associationsrättslig fråga under 2020 års coronakris är hur bolags- och föreningsstämmor ska genomföras utan att förvärra smittspridningen. En stämma genomförs vanligtvis i form av ett fysiskt möte, där samtliga aktieägare eller medlemmar har rätt att närvara personligen. På grund av smi...

arrow_forward
rr

Common control

Common control är ett engelskt begrepp för verksamheten under gemensam kontroll som även i viss mån används i svenskt språkbruk. Exempel på detta är ett företag som äger två dotterföretag. Transaktioner mellan dessa dotterföretag är common control-transaktion. Med begreppet common control-transakti...

arrow_forward
rs

Hushållsarbete

Definition ROT- och RUT-arbeten som berättigar till skattereduktion. Lagrum 67 kap. 11-19 §§ IL Kommentar Hushållsarbeten är ett samlingsnamn som används i inkomstskattelagen för de ROT- och RUT-tjänster som berättigar till skattereduktion. För rätt till skattereduktion krävs att arbetet är h...

arrow_forward
rs

Kommanditbolag

arrow_forward
rr

Konsultarvoden

Löpande bokföring Arvodesintäkter i form av erhållna/fakturerade konsultarvoden intäktsredovisas antingen vid det tillfället som tjänsten utförs eller, om det är fråga om pågående tjänsteuppdrag, normalt successivt över den period som tjänster ska utföras. Inhyrd personal som utför normala tjänster...

arrow_forward
rs

Lokaltillbehör

Definition Utrustning i en lokal som är till för att göra den användbar i näringsverksamheten. Lagrum 18 kap. IL Kommentar En hyresgäst köper inredning som sätts in i en hyrd lokal och skriver av dessa inventarier enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdemetoden. Detta und...

arrow_forward
rr

Mindre koncern

I en mindre koncern, enligt 1 kap. 3 § ÅRL, får varken moderföretagets eller något av dotterföretagens överlåtbara värdepapper vara upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Inget av dotterföretagen får vara ett kreditin...

arrow_forward
rs

Personaloption

Definition Avtal som inte uppfyller de skatterättsliga kraven i värdepappersregeln på att vara ett värdepapper. Lagrum 10 kap. 11 § IL Kommentar En anställd som förvärvar något från sin arbetsgivare måste betala ett marknadsmässigt pris för att inte förmånsbeskattas. Att göra köp till pris unde...

arrow_forward
Visar 1671 till 1680 av 5043 träffar.