Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Banklån

arrow_forward
rr

Bolagsman

En bolagsman är delägare i ett kommanditbolag eller handelsbolag. I ett kommanditbolag kan bolagsmännen vara kommanditdelägare eller komplementär. En pensionsstiftelse eller personalstiftelse kan inte vara bolagsman i ett handelsbolag, se 1 kap. 2 a § lagen (1980:1102) handelsbolag och enkla bolag....

arrow_forward
rr

Industritillbehör

Industritillbehör enligt 2 kap. 3 § jordabalken, är de maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten (industriverksamheten). Dock ingår de inte i fastigheten om ägaren avgett förklaring härom och förklaringen än inskriven i fastighetsregistrets inskrivnings...

arrow_forward
rr

K4

Kategorin K4-företag utgörs enligt BFN av företag som i sin koncernredovisning måste eller har valt att tillämpa bestämmelserna i IFRS/IAS. Företag som är noterade på en reglerad marknad ska tillämpa IFRS/IAS enligt EU-förordningen 1606/2002 (artikel 4) enligt 7 kap. 32 § ÅRL. Övriga företag får ti...

arrow_forward
rr

Färdigställandegrad

Vid tillämpning av principen om successiv vinstavräkning på uppdrag till fastpris, det vill säga enligt huvudregeln, ska en intäkt redovisas baserad på uppdragets färdigställandegrad, dvs. hur långt uppdraget har fortskridit. K3-regler Enligt punkt 23.22 ska ett företag fastställa färdigställande...

arrow_forward
rl

Behörig firmatecknare

Den som är avgiftsskylig för arbetsgivaravgifter ska redovisa dessa i en arbetsgivardeklaration. Läs mer om behörig firmatecknare i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
ra

Europabolag

Definition Europabolag (även kallat SE-bolag) är en enhetlig europeisk aktiebolagsform för gränsöverskridande verksamhet som tillkommit som ett led i genomförandet av den europeiska inre marknaden. Bakgrund Idén om ett europabolag är gammal. Redan 1965 tillsattes en utredning med uppdrag att före...

arrow_forward
rb

Dödande av andra värdepapper

Liksom aktiebrev kan dödas kan även andra värdepapper dödas genom en ansökan till Bolagsverket. Det kan röra sig om interimsbevis, optionsbevis eller emissionsbevis som bolag gett ut i pappersform. Dödandet av utestående värdepapper används när bolaget ska gå från en pappershantering till elektro...

arrow_forward
rr

Reko

Reko är en svensk standard för redovisningstjänster som utvecklats av FAR (www.far.se). Syftet med Reko är ”att bidra till högre kvalitet på redovisningstjänster, något som är till nytta för såväl enskilda kundföretag som näringsliv och samhälle”. Reko omfattar alla som medverkar i redovisningsuppd...

arrow_forward
rm

Måltidskupong

arrow_forward
Visar 1661 till 1670 av 5043 träffar.