Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

DAC 6

arrow_forward
rs

Ekonomisk dubbelbeskattning

Definition En inkomst ska beskattas en gång i företagssektorn och en gång när den överförs till de fysiska personer som är ägare. Kommentar Det svenska skattesystemet bygger på principen om ekonomisk dubbelbeskattning. En intäkt ska först beskattas i företagssektorn, det första ledet i den ekonom...

arrow_forward
rs

Räntefördelning

Definition En schablonmässigt beräknad avkastning på kapitalunderlaget i näringsverksamheten som beskattas i inkomstslaget kapital. Lagrum 33 kap. IL Kommentar Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag beskattas för verksamhetens resultat, inklusive avkastningen...

arrow_forward
rs

Lagertillgångar

Definition En tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. Lagrum 17 kap. IL Kommentar Vanliga tillgångar som köps in för att säljas är sällan några problem vare sig när det gäller klassificering eller vid skatterättslig värdering. Skattereglerna är golvregler och innebär att lagret...

arrow_forward
rl

Kostavdrag

Då traktamente utbetalas under en tjänsteresa ska traktamentet reduceras om arbetsgivaren betalar måltider.

arrow_forward
rb

Kvittningsförbudet

Definition Kvittningsförbudet innebär att en skuld på grund av aktieteckning inte får kvittas mot en fordran på aktiebolaget. Kvittningsförbudet är motiverat av att bolagets fordringar på aktietecknare borde komma alla borgenärer till godo och inte bara den som kan få full likvid genom att kvitta...

arrow_forward
rs

Diskonteringspapper

Definition En typ av räntebärande värdepapper med kort löptid som emitteras till en kurs som understiger nominellt belopp. Kommentar Diskonteringspapper (kallas även diskonteringsinstrument) har en löptid på högst ett år. Om löptiden är längre än ett år talar man istället om nollkupongare. Exempe...

arrow_forward
ra

Ordinarie arbetstid

Ordinarie arbetstid är ett arbetstidsbegrepp som finns i arbetstidslagen. Detta begrepp ska ses tillsammans med de övriga arbetstidsbegreppen övertid, nödfallsövertid, jourtid och mertid. Definition Den ordinarie arbetstiden får enligt arbetstidslagen uppgå till högst 40 timmar i veckan. Det är s...

arrow_forward
rs

Driftställe

arrow_forward
rb

Villkorat aktieägartillskott

Aktieägartillskott

arrow_forward
Visar 1661 till 1670 av 5129 träffar.