Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Tredje land

Definition Med tredje land avses land som inte utgör EU-land. Med EU eller EU-land avses de områden som tillhör den EUs momsområde. I princip utgör EU:s momsområde de 28 olika medlemsländernas territorium förutom vissa områden som t.ex. Åland som har undantagits från de gemensamma reglerna. Det är ...

arrow_forward
rm

Trettiotusenkronorsregeln (30 000 kr)

arrow_forward
rl

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdrag innebär en skatttelättnad på inkomster av anställning eller aktiv näringsverksamhet. Inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag kan vara: sjukpenning föräldrapenning ersättning från arbetslöshetskassa aktivitetsersättning sjukersättning pension. Jobbskatteav...

arrow_forward
rl

Inkomstbasbelopp

Används för beräkning av pensionsgrundande inkomst. För 2020 är inkomstbasbeloppet 66 800 kronor.

arrow_forward
rr

Lagerredovisning

arrow_forward
rr

Sociala avgifter

Företagets skyldigheter vad beträffar sociala avgifter kan delas in i skyldigheter enligt lag respektive enligt avtal. Alla sociala avgifter redovisas i kontogrupp 75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (BAS 2020). Till avgifter enligt lag hör arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt ...

arrow_forward
rr

Normal tillverkningskapacitet

Den tillverkningsvolym som förväntas bli uppnådd i genomsnitt under ett antal perioder eller säsonger vid normala förhållanden. Hänsyn ska tas till förlorad kapacitet till följd av planerat underhåll. I K2 används begreppet ”normalt kapacitetsutnyttjande”. Se K3 punkt 13.9 och K2 punkt 12.11.

arrow_forward
rm

Uppbyggnadsskede

arrow_forward
rr

Vinstdisposition

Enligt 6 kap. 2 § ÅRL ska aktiebolag och ekonomiska föreningar lämna förslag till disposition beträffande bolagets/föreningens vinst eller förlust. I en ekonomisk förening ska det, om föreningen är ett moderföretag, dessutom lämnas uppgift om belopp som enligt årsredovisningarna för företag inom ko...

arrow_forward
rl

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

TFA ger en kompletterande ersättning vid arbetsskada, d.v.s. vid arbetsolycksfall eller olycksfall på resa till eller från arbetet eller sjukdom orsakad av arbetet. Försäkringen ingår i arbetsmarknadsförsäkringarna, som en kollektivavtalsbunden arbetsgivare är skyldig att teckna Försäkringen ska ...

arrow_forward
Visar 1621 till 1630 av 5043 träffar.