Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Övertagen pensionsutfästelse

Definition En utfästelse om pension som tagits över av ett annat subjekt än det som ursprungligen har utfäst pensionen. Lagrum 28 kap. IL Kommentar Det går att göra överlåtelse av pensionsutfästelse mellan två subjekt. Den övertagna utfästelsen innebär att övertagaren ska betala pension till den...

arrow_forward
rb

Prokura

Definition Prokura är en särskilt typ av fullmakt, en handelsfullmakt, som innebär behörighet att företa alla rättshandlingar inom en näringsverksamhet. Den som innehar en prokura kallas prokurist. Prokuristen får handla på huvudmannens vägnar i allt gällande näringsverksamheten och teckna firma. ...

arrow_forward
ra

Jourtid

Definition Med jourtid menas tid då arbetstagaren står till förfogande på arbetsplatsen för att vid behov utföra arbete. Arbetstidslagen Uttag av jourtid regleras i arbetstidslagen. Av den lagen följer att jourtid får tas ut om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare...

arrow_forward
rs

Underpris

Definition Ett pris under marknadsvärde. Lagrum 14 kap. 19 §, 22 kap., 23 kap. och 53 kap. IL Kommentar Utgångspunkten är att alla transaktioner ska beskattas till marknadsvärde oavsett till vilket pris transaktionen görs. Det finns olika regler som korrigerar ett underpris, uttagsbeskattning o...

arrow_forward
rb

Pilotskolan

Definition Pilotskolan är en praxis bland svenska börsbolag, som innebär att ledande befattningshavare, bland andra styrelseledamöter och verkställande direktör, bör äga aktier i det bolag de arbetar för. En tumregel inom pilotskolan är att en verkställande direktör bör äga minst en årslön i akti...

arrow_forward
rl

Kvitto

Lag För varje affärshändelse på företaget ska det finnas en verifikation. En verifikation är enligt bokföringslag (1999:1078) ”de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen”. Ett kvitto utgör en verifikation och ska ha uppgift om datum för affärshändels...

arrow_forward
rs

Förmånsbil

arrow_forward
rs

Markupplåtelse

Definition Någon får möjlighet att nyttja mark under en viss begränsad tid. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar Att upplåta mark är en vanlig skattepliktig intäkt. Om marken upplåts på obegränsad tid är det fråga om en allframtidsupplåtelse och sådana beskattas som avyttring. Vid upplåtelse av mar...

arrow_forward
rr

Inredning

Löpande bokföring Utgifter för inredning av kontorslokaler och andra lokalutrymmen som t.ex. matsal, väntrum och reception men även inredning av butikslokaler och verkstadslokaler räknas normalt till företagets anläggningstillgångar, maskiner och inventarier, inköp. Företag som har behov av särredo...

arrow_forward
rl

Intervjuresa

Med intervjuresa menas att resan företas när en person ska besöka en tilltänkt arbetsgivare i samband med en anställningsintervju.

arrow_forward
Visar 1621 till 1630 av 5129 träffar.