Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Garagehyra

Löpande bokföring Garagehyra räknas normalt inte till bilomkostnader, utan som en hyreskostnad hyra av lokal. Antingen kan garagehyran särredovisas (konto 5012) eller bokföras som en del av lokalhyran (konto 5010). Hyran betalas normalt i förskott. K2-regler Enligt punkt 2.4 kan företag underlåta ...

arrow_forward
rr

Nyttjandevärde

K3-regler Nyttjandevärdet enligt K3 punkt 27.7 utgörs av nuvärdet av framtida kassaflöden som en tillgång eller en kassagenererande enhet väntas ge upphov till. Vid fastställandet av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet enligt punkt 27.8 genom att uppskatta de framtida kassaflöden som tillgången ell...

arrow_forward
rr

Gravationsbevis

Gravationsbevis och fastighetsbevis används i samband med fastighetsköp, låneansökan eller i samband med företagsrevision. Bevisen kan bl.a. beställas via inskrivningsmyndighet eller Lantmäteriet. Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet och innehåller uppgifter om registerbeteckning, ...

arrow_forward
rr

Hanteringskostnader

I samband med faktureringen tar vissa företag ut en avgift för hanteringen. Dock är det inte tillåtet att lägga till något i fakturan som inte redan har överenskommits tidigare. Det gäller även denna avgift, som brukar benämnas hanteringskostnad, faktureringsavgift eller expeditionsavgift. Köparen ...

arrow_forward
rr

Delpost

Enligt 3 kap. 4 § ÅRL får poster i balans- och resultaträkningarna alltid delas upp i delposter. Poster ska delas in i delposter enligt samma paragraf om delarna tillkommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att de är av betydelse men hänsyn till kravet i ÅRL på rättvisande bild.

arrow_forward
rb

Talong

arrow_forward
rr

Valutakurs

Löpande bokföring Affärshändelser ska enligt 4 kap. 6 § BFL kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 ska en affärshändelse i en annan valuta än redovisningsvalutan räknas om till redovisningsvaluta enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen. Detta be...

arrow_forward
rr

Vaktbolag/väktare

arrow_forward
rr

Verifieringskedja

En verifieringskedja utgörs enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.8 av hänvisningar och identifieringstecken som gör det möjligt att följa en affärshändelse från verifikation, via presentationerna i registreringsordning och systematisk ordning, till årsbokslut eller årsredovisning och omvänt. Beskrivningen ...

arrow_forward
rs

Slutskattebesked

Definition Ett besked om den slutliga skatten tillsammans med en beräkning av hur mycket skatt man ska betala eller få tillbaka. Lagrum 56 kap. 10 § SFL Kommentar Fysiska personer och dödsbon ska få sitt slutskattebesked senast den 15 december året efter beskattningsåret. Juridiska personer ut...

arrow_forward
Visar 1601 till 1610 av 5043 träffar.