Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Avsättning

Definition En skuldförd post som ska täcka det ekonomiska utflödet för en förpliktelse. Lagrum 14 kap. 2 §, 16 kap. 3-6 §§ och 28 kap. IL Kommentar Om det på balansdagen finns en förpliktelse som kan medföra ett beloppsmässigt utflöde måste man ta ställning till sannolikheten och storleken på b...

arrow_forward
rr

Redovisningsvaluta

Redovisningsvalutan är den valuta som den löpande bokföringen, och därmed också årsredovisningen, är denominerad i. Löpande bokföring Affärshändelser ska kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § BFL. Redovisningsvalutan är som huvudregel svenska kronor men får i aktieb...

arrow_forward
rm

Skådespelare

arrow_forward
rm

Tröskelvärde

Inom EU finns olika tröskelvärden som har till syfte att förenkla, att beskattning sker på rätt sätt och i rätt land. Tröskelvärden finns för att små företag ska slippa momshantering, för gränsöverskridande postorderförsäljning och en inköpströskel vid EU-handelsföretag som bedriver undantagen moms...

arrow_forward
rr

Valutatermin

Ett vanligt exempel på en valutatermin är att ett företag med en kundfordran i utländsk valuta ingår ett terminsavtal som innebär att denna utländska valuta efter inbetalning byts mot svenska kronor till den kurs som anges i avtalet (terminskurs). Valutaterminen har oftast inget anskaffningsvärde. ...

arrow_forward
rr

Management fees

I koncernsammanhang är det vanligt att t.ex. moderbolaget står för en del koncerngemensamma kostnader för företagsledning och sedan fakturerar dotterbolaget/-bolagen för dessa, s.k. management fees. Löpande bokföring Fakturerade kostnader avseende management fees debiteras normalt i det betalande...

arrow_forward
rm

Bilersättning

arrow_forward
rr

Reservfond, aktiebolag

Vid bolagsstämman fattas beslut om hur fritt eget kapital/ansamlad förlust ska disponeras. Avsättning till reservfond i aktiebolag är sedan ett antal år tillbaka frivillig. Reservfonden utgör dock fortfarande bundet eget kapital och får därför inte användas till utdelning till aktieägarna. Minsknin...

arrow_forward
rr

Tävlingar/tävlingsvinster

Utgifter för deltagande i tävlingar som ett led i ett anbudsförfarande, t.ex. arkitekttävlingar, räknas normalt in i utgifterna för projektet enligt K3. Enligt K2 får inte utgifter för förkastade alternativ aktiveras. Om företaget inte får uppdraget kan utgifterna i stället bokföras och kostnadsför...

arrow_forward
rm

Byggnadskonst

arrow_forward
Visar 1591 till 1600 av 5043 träffar.