Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Datorprogram, programvaror

Löpande bokföring Utgifter för köpta dataprogram (standardprogram som innehas med nyttjanderätt) kan aktiveras eller kostnadsföras direkt, trots att programvaran normalt köps tillsammans med datorutrustning. Om datorprogram och programvaror köps tillsammans som en enhet redovisas detta i normalfall...

arrow_forward
rr

Motion och friskvård

Motion och friskvård är enligt 11 kap. 12 § IL en skattefri personalvårdsförmån om den är av mindre värde och enklare slag. Personalvårdsförmåner måste rikta sig till samtliga anställda för att vara skattefria. Löpande bokföring Utgifter för friskvårdsbidrag och liknande kan kostnadsföras på konto...

arrow_forward
rs

Nedskrivning

Definition Åtgärd i räkenskaperna vid bestående värdenedgång på en tillgång. Lagrum 4 kap. 5 § ÅRL 17-20 kap. IL Kommentar Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar ska tillgången, enligt ÅRL, skrivas ned till dett...

arrow_forward
rs

Eftergift

Definition Att definitivt avstå från en rättighet av något slag. Kommentar Om en borgenär efterger en fordran som denne har upphör fordran och gäldenären är befriad från sin skuld. Genom eftergiften får gäldenären en intäkt och skulden försvinner. En eftergift av en fordran kan ses som ett ackor...

arrow_forward
rm

Fastighet

Definition Vad som utgör fastighet i momshänseende, är viktigt att ta reda på då det har avgörande betydelse för vilka momsregler som ska tillämpas. Exempelvis påverkar bedömningen frågan om en transaktion: är en momspliktig eller momsfri fastighetstjänst kan omfattas av frivillig skattskyldigh...

arrow_forward
rm

Hyresavi

Definition Enligt momslagen avses med faktura ett dokument eller ett meddelande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kapitlet i momslagen. Denna definition medför att oavsett vad handlingen kallas t.ex. faktura, hyresavi, kvitto, avräkningsnota osv., så ä...

arrow_forward
rr

Dröjsmålsränta

Om det vid köpet, före faktureringen, avtalats om en viss procent i dröjsmålsränta vid för sen betalning, har säljaren rätt att av köparen ta ut denna från förfallodagen enligt 71 § köplagen (1990:931). Se även betalningsföreläggande och inkasso. Om det inte har avtalats om någon dröjsmålsränta har...

arrow_forward
rs

Ej avdragsgilla kostnader

Definition Kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Alla affärshändelser i en näringsverksamhet ska bokföras enligt BFL, men det är bara ”utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster” som är skattemässigt avdragsgilla. Exempel på ej avdragsgilla ko...

arrow_forward
rr

Föreningsavgifter

Föreningsavgifter är ett annat ord för medlemsavgifter i en ideell förening för en privatperson eller ett företag. Löpande bokföring Avdragsgilla föreningsavgifter debiteras normalt konto 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla och icke avdragsgilla föreningsavgifter debiteras konto 6982 Föreningsavg...

arrow_forward
rs

Gåvor till kunder

Kommentar Gåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla för givaren. Avdrag medges dock för enklare  reklamgåvor och  representationsgåvor.

arrow_forward
Visar 151 till 160 av 5043 träffar.