Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Aktivering

Med begreppet aktivering menas i redovisningssammanhang vanligen att utgifter/kostnader omvandlas till tillgångar i balansräkningen. Det innebär att ett utgiftskonto krediteras och ett tillgångskonto debiteras med det belopp som ska aktiveras - eller uttryckt på ett annat sätt - som ska ”balanseras...

arrow_forward
§

Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen

arrow_forward
rb

Riktad utdelning

Riktad utdelning kallas en ojämn fördelning av vinstutdelningen mellan aktieägarna. Det innebär att någon eller några av aktieägarna i ett aktiebolag får högre eller all utdelning samtidigt som andra får mindre. Riktad utdelning kallas även differentierad utdelning. Formellt sett strider riktad u...

arrow_forward
rr

Aktuell skatt

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats, se K3 punkt 29.4. Aktuell skatt är således kopplad ...

arrow_forward
rr

Lösen av leasing

Äganderätten till leasad/hyrd tillgång kan övertas från uthyraren enligt ett leasingavtal antingen under leasingperioden eller vid avtalsperiodens slut. Oavsett tidpunkt för lösen finns oftast i leasingavtalet en formel för att beräkna lösenpriset under leasingperioden (eller om samtliga återståend...

arrow_forward
rr

Personalrepresentation

Löpande bokföring Företagets utgifter för personalfester och annan personalrepresentation kostnadsförs normalt på konto 7630 Personalrepresentation. Bokslut I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen ingår kostnaderna för både avdragsgill och icke avdragsgill personalrepresentation i posten Pe...

arrow_forward
rr

Aktieutdelning

arrow_forward
ra

Arbetstid

Lagregler om arbetstid infördes i Sverige första gången 1919. Reglerna har därefter ändrats flera gånger. Från slutet av 1950-talet gjordes lagreglerna dispositiva (dvs. avtalsbara) i stor utsträckning. Numera finns åtskilliga bestämmelser om arbetstid i kollektivavtalen. Den viktigaste lagen om a...

arrow_forward
rr

Kontokortsavgifter

Företag som vid inköp betalar med ett kontokort (kontokortsinköp) får betala en avgift till kontokortsföretaget, oftast i form av en årsavgift som betalas i förskott. Denna avgift bokförs på samma sätt som andra liknande avgifter för finansiella tjänster. Företag som säljer mot betalning betalar no...

arrow_forward
rr

Nedskrivning, allmänt

Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar (redovisat värde) ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till det lägre värdet under förutsättning att värdenedgången kan antas vara bestående. Nedskrivningar ska åter...

arrow_forward
Visar 151 till 160 av 5129 träffar.