Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Garagehyra

arrow_forward
rl

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Ett mycket centralt begrepp inom löneadministrationen är den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

arrow_forward
ra

Granskningsarvode

Definition Enligt många kollektivavtal inom byggnadsbranschen har den avtalsslutande fackliga organisationen rätt till ersättning för granskning av utbetalda löner som organisationen gör. Denna kollektivavtalsreglerade rätt till ersättning kallas granskningsarvode och har gamla anor inom byggnadsbr...

arrow_forward
rr

Gränsvärden

ÅRL skiljer på större och mindre företag (BFL skiljer också på större och mindre företag, se 6 kap 1 § punkt 6 och 7). Ett företag som två år i rad överskrider två av nedanstående gränsvärden (samma gränsvärde) räknas som ett större företag året efter att dessa gränsvärden överstigits. Medelantale...

arrow_forward
rs

Gränsgångare

Definition Begrepp i det nordiska skatteavtalet som innebär att en person har hemvist i ett avtalsland och arbetar i ett annat. Kommentar Reglerna om gränsgångare gäller mellan Sverige, Finland och Norge, men inte för Danmark. Hela inkomsten beskattas i det land där personen har sitt hemvist. Den...

arrow_forward
rr

Grand total retur

Absolutvärdet för ackumulerat summerat belopp av returposter i ett kassaregister, se 2 kap. 6 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Hobby

Se uppslagsorden Hobby och Inkomst av hobby i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Hushållsarbete

Definition ROT- och RUT-arbeten som berättigar till skattereduktion. Lagrum 67 kap. 11-19 §§ IL Kommentar Hushållsarbeten är ett samlingsnamn som används i inkomstskattelagen för de ROT- och RUT-tjänster som berättigar till skattereduktion. För rätt till skattereduktion krävs att arbetet är h...

arrow_forward
rr

Husvagnar/husbilar

Husvagnar/husbilar som inte används i näringsverksamheten utan köpts huvudsakligen för ägarens eget privata bruk utgör icke avdragsgill ”rörelsefrämmande” privat egendom, privata uttag. Husvagnar/husbilar vilka däremot används i verksamheten räknas till företagets anläggningstillgångar.

arrow_forward
rm

Huvudsaklighetsprincipen

Definition Om försäljning sker av flera olika varor och tjänster som är från varandra klart avskiljbara, ska beskattningsunderlaget delas upp enligt den s.k. delningsprincipen. När delningsprincipen inte går att tillämpa får en huvudsaklighetsbedömning göras. Det innebär att reglerna om t.ex. skatt...

arrow_forward
Visar 1571 till 1580 av 5043 träffar.