Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Europabolag

Definition Europabolag (även kallat SE-bolag) är en enhetlig europeisk aktiebolagsform för gränsöverskridande verksamhet som tillkommit som ett led i genomförandet av den europeiska inre marknaden. Bakgrund Idén om ett europabolag är gammal. Redan 1965 tillsattes en utredning med uppdrag att före...

arrow_forward
rm

Datakonsult

arrow_forward
ra

Information

En arbetsgivare är enligt flera lagbestämmelser skyldig att lämna information till såväl arbetstagare som fackliga organisationer i en rad olika frågor. Enligt anställningsskyddslagen ska arbetsgivaren exempelvis lämna underrättelse till arbetstagare och varsel till fackliga organisationer innan ha...

arrow_forward
rr

Gränsvärden

ÅRL skiljer på större och mindre företag (BFL skiljer också på större och mindre företag, se 6 kap 1 § punkt 6 och 7). Ett företag som två år i rad överskrider två av nedanstående gränsvärden (samma gränsvärde) räknas som ett större företag året efter att dessa gränsvärden överstigits. Medelantale...

arrow_forward
rs

Företagsbot

Definition En särskild rättsverkan av brott som kan utdömas vid brott i näringsverksamheten. Lagrum 36 kap. 7-8 §§ BrB Kommentar Om brott begås i näringsverksamheten kan allmän åklagare yrka att företagsbot ska utdömas under förutsättning att påföljden för brottet är strängare än böter. För at...

arrow_forward
rb

Konvertibel

Definition En konvertibel är ett skuldebrev som getts ut av ett aktiebolag mot betalning, vilken ger möjlighet att i framtiden byta fordran mot aktier i bolaget. En konvertibel kan sägas bestå av två delar, en obligationsdel och en konverteringsdel. Konvertibeln som obligation är en skuldförbindel...

arrow_forward
rl

Resor till och från arbetet

En anställd som använder sin privata bil i tjänsten har rätt till kostnadsersättning för eventuell tjänstekörning. Beroende på hur mycket bilen används i tjänsten kan också resorna till och från arbetet vara avdragsgilla i den anställdes inkomstdeklaration. Som huvudregel får resor till och från a...

arrow_forward
ra

Medlingslag

Från och med den 1 augusti 2011 gäller medlingslagen: Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister. Lagen gäller sådana privaträttsliga tvister där förlikning om saken är tillåten. Dock gäller lagen inte sådan medling eller förlikningsverksamhet i Sverige som sker inom ramen för ett må...

arrow_forward
rr

Löneväxling

Med löneväxling menas att en del av bruttolönen (dvs. lönen före skatt) byts mot en förmån. Ett vanligt exempel på löneväxling är när en anställd löneväxlar mot pension. Se uppslagsordet Löneväxling i Rätt Skatt och Rätt Lön.

arrow_forward
rr

Förlopp

Enligt 5 kap. 1 § BFL ska affärshändelserna bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens...

arrow_forward
Visar 1561 till 1570 av 5043 träffar.