Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Bensinförmån

arrow_forward
rr

Halvfabrikat

Med halvfabrikat menas varor som är under tillverkning för att bli färdiga varor och de kan antingen vara inköpta eller egentillverkade. Löpande bokföring Vid lagerbokföring används konto 1410 Lager av råvaror, konto 1430 Lager av halvfabrikat, alternativt konto 1431 Lager av köpta halvfabrikat el...

arrow_forward
rb

Apportemission

Definition Apportemission är en emission där ett aktiebolag ger ut aktier mot betalning med annan egendom än pengar. Betalningen kallas då Apportegendom och kan vara till exempel maskiner, varor, immateriella rättigheter, en affärsverksamhet eller aktier i andra bolag. Apportegendomens värde ska m...

arrow_forward
ra

Chefer

Att vara chef kan innebära alltifrån att vara ansvarig för ett visst område till att vara företagsledare för en stor koncern eller myndighet. Chefer har på sätt och vis en särställning inom arbetsrätten. Å ena sidan är de - om de är anställda och inte uppdragstagare hos eller inhyrda till - att se ...

arrow_forward
rb

Årsstämmobeslut

Definition Årsstämmobeslut är en benämning på de tre beslut som är obligatoriska vid Årsstämma, det vill säga beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, beslut om bolagets vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

arrow_forward
ra

Granskningsarvode

Definition Enligt många kollektivavtal inom byggnadsbranschen har den avtalsslutande fackliga organisationen rätt till ersättning för granskning av utbetalda löner som organisationen gör. Denna kollektivavtalsreglerade rätt till ersättning kallas granskningsarvode och har gamla anor inom byggnadsbr...

arrow_forward
rr

Övningskvitto

Enligt 2 kap. 26 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 18 § SKVFS 2014:10 en utskrift enbart för övningsändamål från ett kassaregister med uppgifter som liknar de uppgifter som ska finnas på ett kassakvitto.

arrow_forward
rl

Startavgifter

Lag Den anställde kan som en skattefri förmån få enklare motion betald av arbetsgivaren. Regler för detta finns i inkomstskattelag (1999:1229). Ibland betalar arbetsgivaren personliga startavgifter till anställda när de deltar i olika tävlingar som t.ex. Vasaloppet, Stockholm Marathon, Vårruset m...

arrow_forward
ra

Europarådet

Europarådet bildades i maj 1949 av tio europeiska stater, däribland Sverige. Antalet medlemsländer har därefter ökat och nu är 47 länder medlemmar. Europarådet är en mellaneuropeisk samarbetsorganisation. Syftet med organisationen är att skydda och förverkliga medlemsländernas gemensamma ideal och...

arrow_forward
ra

Europabolag

Definition Europabolag (även kallat SE-bolag) är en enhetlig europeisk aktiebolagsform för gränsöverskridande verksamhet som tillkommit som ett led i genomförandet av den europeiska inre marknaden. Bakgrund Idén om ett europabolag är gammal. Redan 1965 tillsattes en utredning med uppdrag att före...

arrow_forward
Visar 1551 till 1560 av 5043 träffar.