Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Arbetsmarknadens parter

Den svenska arbetsrätten började utvecklas under slutet av 1800-talet då Sverige utvecklades från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle. Relationen arbetsgivare-arbetstagare var ensidig. Det var arbetsgivaren som i huvudsak bestämde villkoren för arbetet, ledigheter, löner, arbetstider m.m. D...

arrow_forward
rl

Arbetsförhållanden

Lag Bestämmelserna i arbetsmiljölag (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö.

arrow_forward
rr

ROT-avdrag

arrow_forward
rl

Frivillig skatt

Om en anställd har inkomster som det dras för lite preliminärskatt på kan hen begära att utbetalaren gör ett högre avdrag än vad skattetabellen anger. Arbetsgivaren gör det extra, frivilliga, skatteavdraget vid det lönetillfälle som inträffar inom två veckor från den tidpunkt när den anställde begä...

arrow_forward
rb

Ägardirektiv

Definition Ägardirektiv är ett frivilligt dokument inom bolagsstyrningen som används för att klargöra aktieägarnas eller andelsägarnas intentioner och förväntningar på bolaget. Ett ägardirektiv är inte bindande för bolaget om det inte fastställts på bolagsstämma. Ägardirektiv som en separat och fo...

arrow_forward
§

Kupongskattelag (1970:624)

arrow_forward
rb

Avtalsbrott

Definition Avtalsbrott uppkommer när en av parterna i ett bindande avtal inte genomför de åtgärder eller andra typer av prestationer som parterna kommit överens om. Om avtalsbrottet inte beror på en parts egen aktivitet eller passivitet kan han eller hon göra gällande olika påföljder på grund av av...

arrow_forward
§

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

arrow_forward
rs

Lex Asea

Definition Gör det möjligt att dela ut aktier i dotterbolag utan skattekonsekvens. Lagrum 17 kap. 6-7 §§, 24 kap. 3 § och 42 kap. 16 § IL Kommentar Lex Asea innebär en möjlighet för ett marknadsnoterat moderbolag att överföra ett dotterbolag till ägarna. Hela dotterbolaget måste delas ut och ut...

arrow_forward
rb

Överkursfond

Definition Överkursfond är en fond inom Fritt eget kapital, där den del av betalningen av en tecknad aktie som överstiger aktiens kvotvärde bokförs. Vid uppkomsten består överkursfonden av summan av samtliga nyutgivna aktiers överkursbetalning. Eftersom överkursfonden är en del av fritt eget kap...

arrow_forward
Visar 1531 till 1540 av 5043 träffar.