Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Cirkusföreställning

arrow_forward
rb

Corona-stämmor

En aktuell associationsrättslig fråga under 2020 års coronakris är hur bolags- och föreningsstämmor ska genomföras utan att förvärra smittspridningen. En stämma genomförs vanligtvis i form av ett fysiskt möte, där samtliga aktieägare eller medlemmar har rätt att närvara personligen. På grund av smi...

arrow_forward
rr

Common control

Common control är ett engelskt begrepp för verksamheten under gemensam kontroll som även i viss mån används i svenskt språkbruk. Exempel på detta är ett företag som äger två dotterföretag. Transaktioner mellan dessa dotterföretag är common control-transaktion. Med begreppet common control-transakti...

arrow_forward
rl

Dagslön

Avtal En tjänsteman är oftast avlönad med en fast månadslön. Den anställde får samma lön oavsett hur många arbetsdagar det finns i månaden. Vid vissa tillfällen, t.ex. vid ledighet, måste månadslönen räknas om till dagslön. Dagslönen kan avse lön för en arbetsdag eller lön för en kalenderdag. ...

arrow_forward
rb

Dagordning

Definition Dagordningen är den lista över alla ärenden och frågeställningar som ska behandlas på ett möte. Den föreslagna dagordningen bör ingå i kallelsen till ett möte och blir därmed bestämmande för vad som kan behandlas på mötet. I bolagsrätten förekommer dagordningen främst vid två möten, Dag...

arrow_forward
ra

Dåliga arbetsprestationer

Att en arbetstagare utför sitt arbete på ett sätt som jämförelsevis inte alls är lika bra som hans eller hennes kollegors arbete, kan i vissa fall leda till uppsägning på grund av personliga skäl. Så kan vara fallet om prestationerna väsentligt understiger vad arbetsgivaren normalt borde ha kunnat ...

arrow_forward
rm

Datakonsult

arrow_forward
ra

Delgivning

I många fall är det av vikt att få en kvittens på att en viss handling är mottagen. Delgivning innebär att en person får del av eller mottager något, till exempel en handling. Det finns en särskild lag som reglerar hur delgivning ska äga rum i olika situationer, nämligen delgivningslagen (2010:1932...

arrow_forward
rr

Delpost

Enligt 3 kap. 4 § ÅRL får poster i balans- och resultaträkningarna alltid delas upp i delposter. Poster ska delas in i delposter enligt samma paragraf om delarna tillkommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att de är av betydelse men hänsyn till kravet i ÅRL på rättvisande bild.

arrow_forward
rb

Delta på bolagsstämma

arrow_forward
Visar 1511 till 1520 av 5043 träffar.