Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Blommor, krukväxter

Löpande bokföring Utgifter för inköp av blommor (lösa blommor, växter, julgrupper, krukväxter etc.) till företagets egna kontorslokaler, matsal, reception etc. redovisas som lokalkostnader i kontogrupp 50 eller 51. Om blommorna utgör gåvor till anställda redovisas utgifterna normalt som personalkos...

arrow_forward
rr

Bolagsman

En bolagsman är delägare i ett kommanditbolag eller handelsbolag. I ett kommanditbolag kan bolagsmännen vara kommanditdelägare eller komplementär. En pensionsstiftelse eller personalstiftelse kan inte vara bolagsman i ett handelsbolag, se 1 kap. 2 a § lagen (1980:1102) handelsbolag och enkla bolag....

arrow_forward
rr

Normal tillverkningskapacitet

Den tillverkningsvolym som förväntas bli uppnådd i genomsnitt under ett antal perioder eller säsonger vid normala förhållanden. Hänsyn ska tas till förlorad kapacitet till följd av planerat underhåll. I K2 används begreppet ”normalt kapacitetsutnyttjande”. Se K3 punkt 13.9 och K2 punkt 12.11.

arrow_forward
rr

Organisationskostnader

Begreppet organisationskostnader fanns i 1944 års ABL. Begreppet utmönstrades i 1975 års ABL, men begreppet fanns i den bokföringslag som fanns förut den nuvarande BFL, här benämnd GBFL. Enligt 17 § GBFL fick utgifter för teknisk hjälp, forskning- och utvecklingsarbete, provdrift, marknadsundersökn...

arrow_forward
rr

Patent

Patent är egentligen ett avtal där staten ger ensamrätt under viss tid till uppfinnaren för teknisk information till allmänheten. Svenskt patent, eller patenträtt, innebär ett tidsbegränsat skydd i Sverige - maximalt i tjugo år - i form av en skyddad rätt för uppfinnaren att få ensamrätt till yrkes...

arrow_forward
rr

Sale-and-leasebacktransaktion

K3-regler En sale-and-leasebacktransaktion utgörs enligt K3 kapitel 20 av en försäljning av en tillgång och en efterföljande leasing av samma tillgång. Hur en vinst vid en sådan avyttring beräknas beror på om det efterföljande leasingavtalet är finansiellt eller operationellt.

arrow_forward
rr

Schablonmässig metod

Huvudregeln enligt 2 kap 4 § ÅRL är att varje post och delpost ska värderas för sig. Dock finns det i vissa undantagsfall en möjlighet att kunna göra en schablonmässig värdering av vissa omsättningstillgångar. Det vanligaste användning av schablonmässig värdering är vid värdering av varulager. Vid ...

arrow_forward
rr

Stölder

Stölder, liksom andra typer av värdebortfall, hanteras enligt bestämmelserna om nedskrivning. Se uppslagsordet Förluster av kontanta medel i Rätt Skatt och Rätt Arbetsrätt.

arrow_forward
rr

Tidpunkt för bokföring

arrow_forward
rr

Tillverkningsnummer

Tillverkningsnumret regleras av kontrollagstiftningen om kassaregister och är ett unikt nummer på 17 alfanumeriska tecken som identifierar en kontrollenhet och tillverkaren. De fem första tecknen ska vara en unik identitet för tillverkaren. Därefter följer tolv tecken som ska vara en unik identitet...

arrow_forward
Visar 1491 till 1500 av 5043 träffar.