Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Kontoplan

arrow_forward
rs

Elcertifikat

Definition Ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förnybar el har producerats enligt kraven i lagen om elcertifikat. Lagrum 17 kap. 22 a § och 29 kap. IL lagen om elcertifikat Kommentar Syftet med elcertifikat är att främja produktionen av förnybar el. Producenter av förnybar el h...

arrow_forward
rb

Bilda aktiebolag

Definition Aktiebolagsbildande är den formbundna process som regleras av aktiebolagslagen och syftar till att skapa ett nytt aktiebolag. Reglerna är tvingande. Bildningsprocessen syftar till att säkerställa att aktiekapitalet verkligen skiljs från aktieägarnas privata förmögenhet och överförs til...

arrow_forward
rl

FAR

FAR är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister, som sedan 2017 tillhandahåller auktorisation av lönekonsulter. Som auktoriserad lönekonsult FAR förbinder man sig att arbeta enligt reglerna i svensk standard för redovisnings- och l...

arrow_forward
rb

Förenklad delning

Om en Delning innebär att det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera övertagande bolag, det vill säga en fullständig delning, kan delningsprocessen förenklas något. Den förenklade delningen förutsätter att de övertagande bolagen nybildas genom delningspro...

arrow_forward
rb

Gåva till allmännyttigt ändamål

Definition Gåva till allmännyttigt ändamål är en särskild regel om de generella principerna för värdeöverföringar från aktiebolag. Regeln preciserar de förutsättningar och beslutsregler som gäller för aktiebolags gåvor till nyttiga ändamål. Att aktiebolag tillåts göra gåvor motiveras av att det k...

arrow_forward
rr

Större företag

Bokslut Med större företag menas enligt 1 kap. 3 § ÅRL: Företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: medelantalet anstä...

arrow_forward
rb

Talong

arrow_forward
rl

Sysselsättningsgrad

Ett mycket centralt begrepp inom löneadministrationen är sysselsättningsgraden, d.v.s. den anställdes arbetstid uttryckt i procent. Den arbetstid den anställde ska ha är en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd och bestäms normalt vid anställningstillfället. Den anställde kanske sedan ...

arrow_forward
rl

Uniform

I vissa yrken används speciella arbetskläder eller uniformer. Det kan vara skyddskläder eller kläder som är särskilt anpassade för arbetet och inte kan användas privat. Lag Enligt arbetsmiljölag (1977:1160) ska arbetsgivaren ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsä...

arrow_forward
Visar 1491 till 1500 av 5129 träffar.