Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Osäker kundfordran

arrow_forward
rr

Pantbrev

I samband med att företaget tar ett lån - inteckningslån eller reverslån - krävs normalt något slags säkerhet för att lånet återbetalas. Vid lämnad säkerhet i form av fastighetsinteckningar ställs företagets fastighet som säkerhet genom att ett pantbrev registreras hos tingsrätten. När pantbrevet r...

arrow_forward
rm

Annonsering

Annonsering är en tjänst som går ut på att göra reklam för och sprida information i syfte att sälja en viss vara eller tjänst. Annonsering kan ske i olika former, t.ex. som direktreklam i brevlådan, annonser i tidningar, radio/tv eller via internet/webben. Annonsering är en tjänst i momshänseende. ...

arrow_forward
rs

Hälso- och sjukvård

Definition Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Lagrum 11 kap. 18 § och 16 kap. 22-23 §§ IL Kommentar Skattereglerna avseende hälso- och sjukvård har tidigare varit olika beroende på om sjukvården har varit offentligt finansierad eller inte. Detta änd...

arrow_forward
rr

Anteciperad utdelning

Utdelning från ett annat bolag redovisas normalt hos mottagaren i samband med årsstämman i det bolaget som lämnar utdelningen. I vissa fall när det mottagande företaget har kontroll över det utdelande bolaget (i normalfallet ett dotterbolag) så kan moderföretaget ta upp den förväntade utdelningen i...

arrow_forward
rl

Arbetsgivaravgifter

Lag Systemen för social trygghet finansieras av skatter och avgifter och i socialavgiftslag (2000:980) framgår att socialavgifterna delas in i arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Den som ska betala arbetsgivaravgifter alternativt egenavgifter ska också betala allmän löneavgift. Allmän löneavgif...

arrow_forward
§

Utsökningsbalk (1981:774) – utdrag

arrow_forward
rs

Eftergift

Definition Att definitivt avstå från en rättighet av något slag. Kommentar Om en borgenär efterger en fordran som denne har upphör fordran och gäldenären är befriad från sin skuld. Genom eftergiften får gäldenären en intäkt och skulden försvinner. En eftergift av en fordran kan ses som ett ackor...

arrow_forward
rm

Fastighet

Definition Vad som utgör fastighet i momshänseende, är viktigt att ta reda på då det har avgörande betydelse för vilka momsregler som ska tillämpas. Exempelvis påverkar bedömningen frågan om en transaktion: är en momspliktig eller momsfri fastighetstjänst kan omfattas av frivillig skattskyldigh...

arrow_forward
rm

Hyresavi

Definition Enligt momslagen avses med faktura ett dokument eller ett meddelande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kapitlet i momslagen. Denna definition medför att oavsett vad handlingen kallas t.ex. faktura, hyresavi, kvitto, avräkningsnota osv., så ä...

arrow_forward
Visar 141 till 150 av 5043 träffar.