Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Sakutdelning

Definition Sakutdelning är en vinstutdelning där utdelningen sker i form av överföring av annan egendom än pengar. Sakutdelning kallas även sakvärdesutdelning. En sakutdelning kan ske med olika typer av egendom som bolaget äger. Egendomen kan vara vad som helst, till exempel fysiska tillgångar, i...

arrow_forward
rr

Broavgifter

Löpande bokföring Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett särskilt konto för personbilskostnader (huvudkonto 5610) respektive lastbilskostnader (huvudkonto 5620). Vid behov av särredovisning kan i stäl...

arrow_forward
rr

TV-avgift/TV-licens

Löpande bokföring Om dessa utgifter jämställs med telekommunikation kan ett konto i kontogrupp 62 Tele och post användas.

arrow_forward
rb

Kapitalskyddsregler

Definition Kapitalskyddsregler är alla regler i aktiebolagslagen som syftar till att skydda bolagets förmögenhet från olovliga transaktioner med aktieägarna. Kapitalskyddsreglerna är en del av reglerna för Borgenärsskydd. Kapitalskyddsreglerna är aktiebolagslagens regler om: värdeöverföringar...

arrow_forward
rs

Anläggningstillgångar

Definition En tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i näringsverksamheten. Lagrum 4 kap. 1 § ÅRL Kommentar Det är företagets avsikt som styr huruvida en tillgång är en anläggningstillgång. I inkomstskattelagen används inte begreppet anläggningstillgång. Där talar man i s...

arrow_forward
rr

Sponsring

Löpande bokföring Avdragsgilla utgifter för sponsring kan t.ex. bokföras som reklam, representation, lokalkostnader, personalkostnader eller som forsknings- och utvecklingskostnader beroende på vad det gäller. Ej avdragsgill sponsring bokförs exempelvis konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdra...

arrow_forward
rr

Aktivering

Med begreppet aktivering menas i redovisningssammanhang vanligen att utgifter/kostnader omvandlas till tillgångar i balansräkningen. Det innebär att ett utgiftskonto krediteras och ett tillgångskonto debiteras med det belopp som ska aktiveras - eller uttryckt på ett annat sätt - som ska ”balanseras...

arrow_forward
§

Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen

arrow_forward
rb

Riktad utdelning

Riktad utdelning kallas en ojämn fördelning av vinstutdelningen mellan aktieägarna. Det innebär att någon eller några av aktieägarna i ett aktiebolag får högre eller all utdelning samtidigt som andra får mindre. Riktad utdelning kallas även differentierad utdelning. Formellt sett strider riktad u...

arrow_forward
rr

Sotning

Löpande bokföring Företagets utgifter för sotning och rengöring av skorsten och imkanaler avseende företagets lokaler kan redovisas i kontoklass 4 om sotning utgör direkta kostnader eller i kontogrupp 50 (hyrda lokaler) eller 51 (egen fastighet).

arrow_forward
Visar 141 till 150 av 5129 träffar.