Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Patent

Patent är egentligen ett avtal där staten ger ensamrätt under viss tid till uppfinnaren för teknisk information till allmänheten. Svenskt patent, eller patenträtt, innebär ett tidsbegränsat skydd i Sverige - maximalt i tjugo år - i form av en skyddad rätt för uppfinnaren att få ensamrätt till yrkes...

arrow_forward
rs

Fusion

Definition Ett företag går upp i ett annat företag och det ena företaget upplöses utan likvidation. Lagrum 37 kap. IL Kommentar I aktiebolagslagen regleras olika typer av fusion. Den vanligaste är när ett helägt dotterbolag fusioneras i sitt moderbolag. En fusion där ett eller flera företag går...

arrow_forward
rs

Böter

Definition Ett straff som innebär att den dömde ska betala en viss summa pengar. Lagrum 9 kap. 9 § IL Kommentar Böter och offentligrättsliga sanktionsavgifter är inte avdragsgilla. Hit räknas t.ex. företagsbot, överlastavgift, fel- parkeringsavgift, förseningsavgift enligt årsredovisningslagarn...

arrow_forward
rs

Borgen

Definition Ett ekonomiskt åtagande i form av säkerhet för någon annans lån eller annan skuld. Lagrum 16 kap. 1 § och 25 a kap. 19 § IL Kommentar Det finns ingen särskild regel i inkomstskattelagen som uttryckligen reglerar avdragsrätten för förlust på borgensåtagande i näringsverksamhet. Bedömn...

arrow_forward
rs

Jakt

Kommentar Om arbetsgivaren bekostar t.ex. anställdas älg- eller rådjursjakt utgör det en skattepliktig förmån för de anställda. Arbetsgivaren gör då avdrag för kostnaden som för lön och arbetsgivaravgifter ska betalas. Jaktutflykter i representationssyfte utgör s.k. lyxbetonad representation. Utgi...

arrow_forward
ra

GDPR

arrow_forward
rm

Tillträde

För att få möjlighet att delta i ett visst evenemang eller en aktivitet utgår normalt en avgift. Den kan i dagligt tal kallas entré, entréavgift, tillträde, deltagaravgift eller liknande och innebär att man mot betalning får möjlighet att närvara som besökare, publik eller deltagare. Frågan är i vi...

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - allmänt

Löpande bokföring Likartade transaktioner får enligt 5 kap. 6 § BFL, där allmänna bestämmelser om verifikationer finns, dokumenteras med en gemensam verifikation. Enligt BFNAR 2013:6 punkt 6.1 utgörs sådana likartade affärshändelser av a) återkommande affärshändelser som av praktiska skäl sammanfö...

arrow_forward
rl

Bröllop

Med permission menas att den anställde är ledig från sitt arbete men behåller sin lön under ledigheten.

arrow_forward
rr

Betalningspåminnelser

Om en köpare/kund inte betalar en faktura i tid är det god affärssed - men inte något lagkrav på - att säljaren/leverantören skickar en eller flera betalningspåminnelser. Om köparen/kunden trots detta inte betalar kan säljaren/leverantören efter att ha skrivit kravbrev utformat enligt 5 § i inkasso...

arrow_forward
Visar 1481 till 1490 av 5129 träffar.