Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Alternativregeln

arrow_forward
rr

Ansamlad förlust

arrow_forward
rl

Arbetsolycksfall

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, ger ersättning vid arbetsolycksfall eller olycksfall på resa till och från arbetet.

arrow_forward
ra

Arbetsledningsrätt

Definition Med arbetsledningsrätt menas arbetsgivarens rätt att bestämma över hur verksamheten ska organiseras och bedrivas i förhållande till de anställda. Rätten att bestämma över de ekonomiska besluten, planerandet av produktionen och förhållandet till utomstående i dessa avseenden hör däremot t...

arrow_forward
ra

Arbetslöshetskassa

Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring finns en rätt för ersättning för inkomstbortfall på grund av inte självförvållad arbetslöshet. Med arbetslöshetskassa (a-kassa) avses de medel som fås genom arbetslöshetsförsäkring som innefattar dels en grundförsäkring och dels även en frivillig inkomstbortf...

arrow_forward
rs

Allmän pensionsplan

Definition De allmänna grunder som reglerar tjänstepension för arbetstagare. Lagrum 58 kap. 20 § IL 4 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Kommentar På arbetsmarknaden finns det olika överenskommelser mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund som reglerar villkor för tjänstep...

arrow_forward
rs

Ansvarsförbindelser

Definition Belastningar som är så pass osäkra att de inte redovisas som skulder eller avsättningar i balansräkningen. Lagrum 14 kap. 2 § IL Kommentar Det är räkenskaperna som ligger till grund för det beskattningsbara resultatet. Så länge som en ansvarsförbindelse inte är tillräckligt säker för...

arrow_forward
rb

Avstämningsförbehåll

Definition Avstämningsförbehåll är en bestämmelse i bolagsordningen som föreskriver att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Exempel på avstämningsförbehåll i bolagsordningen (Bolagsverk...

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, nedskrivning

Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 och 4 §§ ÅRL första stycket, ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. En nedskrivning ska återföras, om det inte längre finns skäl...

arrow_forward
rl

Viktväktarna

arrow_forward
Visar 1481 till 1490 av 5043 träffar.