Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

GDPR

arrow_forward
rm

Tillträde

För att få möjlighet att delta i ett visst evenemang eller en aktivitet utgår normalt en avgift. Den kan i dagligt tal kallas entré, entréavgift, tillträde, deltagaravgift eller liknande och innebär att man mot betalning får möjlighet att närvara som besökare, publik eller deltagare. Frågan är i vi...

arrow_forward
rr

Uppdrag till fast pris, huvudregeln

Huvudregeln avseende pågående uppdrag innebär att intäkter redovisas allt eftersom arbetet utförs. Alla utgifter avseende uppdraget kostnadsförs löpande och intäkten beräknas enligt färdigställandegraden. Löpande bokföring Nedlagda utgifter avseende pågående uppdrag kostnadsförs i den löpande bokf...

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - allmänt

Löpande bokföring Likartade transaktioner får enligt 5 kap. 6 § BFL, där allmänna bestämmelser om verifikationer finns, dokumenteras med en gemensam verifikation. Enligt BFNAR 2013:6 punkt 6.1 utgörs sådana likartade affärshändelser av a) återkommande affärshändelser som av praktiska skäl sammanfö...

arrow_forward
rr

Överkursfond

En nyemission kan genomföras till överkurs, dvs. aktier har emitterats till en kurs som överstiger aktiens kvotvärde. Överkursen tillförs i sådana fall överkursfonden. Enligt RedR1 tillförs överkursfonden medel även om nyemissionen ännu inte är registrerad av Bolagsverket. Sedan 2021-01-01 kan en ö...

arrow_forward
rl

Bröllop

Med permission menas att den anställde är ledig från sitt arbete men behåller sin lön under ledigheten.

arrow_forward
rr

Betalningspåminnelser

Om en köpare/kund inte betalar en faktura i tid är det god affärssed - men inte något lagkrav på - att säljaren/leverantören skickar en eller flera betalningspåminnelser. Om köparen/kunden trots detta inte betalar kan säljaren/leverantören efter att ha skrivit kravbrev utformat enligt 5 § i inkasso...

arrow_forward
rm

Mervärdesskattedirektivet

Definition Mervärdesskattedirektivet är namnet på vår ”EU-momslag”, dvs. Rådets direktiv 2006/112/EU av den 28 november 2006 - om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Direktivet är det EU-gemensamma regelverket för moms, som alla medlemsländer måste inarbeta i sin egen inhemska momslag. Mervärd...

arrow_forward
rr

Domännamn

För innehav av ett domännamn på internet måste företagen betala en årsavgift. Denna årsavgift kan särredovisas i debet på konto 6230 Datakommunikation eller bokföras tillsammans med företagets övriga kostnader för telefon och telekommunikation. Större investeringar i domännamn redovisas däremot som...

arrow_forward
rr

Inhyrd personal

Företagets utgifter för köpta tjänster - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - och konsulttjänster (konsultarvoden) redovisas normalt i kontogruppen 68 Inhyrd personal. Om den köpta tjänsten däremot direkt eller indirekt avser företagets tillverkning eller...

arrow_forward
Visar 1461 till 1470 av 5129 träffar.