Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Avgift, pantsättning

arrow_forward
rr

Avskrivningsbart belopp

Avskrivningsbart belopp är enligt K3 punkt 17.14 och punkt 18.19 en tillgångs anskaffningsvärde eller det belopp som används i stället för anskaffningsvärde, efter avdrag för beräknat restvärde. Avskrivning enligt K3 ska göras på det avskrivningsbara beloppet och inte på anskaffningsvärdet. Dock ha...

arrow_forward
rr

Avskrivningsenhet

Avskrivningsenhet är enligt K2 punkt 10.22 som huvudregel en tillgång. Delar av en anläggningstillgång som tillsammans utgör en anläggningstillgång är en avskrivningsenhet och ska skrivas av tillsammans. Mark, markanläggningar, byggnad, byggnadstillbehör och tillkommande utgifter avseende dessa til...

arrow_forward
rr

Avstyckning

Avstyckning är en form av fastighetsbildning genom vilken en del av fastigheten avskiljs för att bilda en egen fastighet.

arrow_forward
rr

Balansdag

Balansdagen är den sista dagen i ett räkenskapsår där den löpande bokföringen ska avslutas. Per balansdagen upprättas enligt 6 kap. BFL en årsredovisning/finansiell rapport eller ett årsbokslut/förenklat årsbokslut som sammanfattar ställning per balansdagen och resultatet för räkenskapsåret.

arrow_forward
rr

Balansomslutning

Med balansomslutning avses det summerade beloppet på balansräkningens tillgångssida och utgör det samlade redovisade värdet på företagets tillgångar. Beloppet är lika stort som det nedräknade beloppet på balansräknings skuldsida (dvs. summa skulder, avsättningar och eget kapital).

arrow_forward
rr

Betalningar vid import/införsel

Betalningar till utlandet vid import och införsel kan ske på många olika sätt - girering/utbetalning till mottagarens bank-/bankgirokonto, girering/utbetalning till mottagarens plusgirokonto, check, bankremissa, postanvisning, dokumentinkasso, remburs etc. Löpande bokföring Den lämnade betalda lik...

arrow_forward
rr

Blommor, krukväxter

Löpande bokföring Utgifter för inköp av blommor (lösa blommor, växter, julgrupper, krukväxter etc.) till företagets egna kontorslokaler, matsal, reception etc. redovisas som lokalkostnader i kontogrupp 50 eller 51. Om blommorna utgör gåvor till anställda redovisas utgifterna normalt som personalkos...

arrow_forward
rr

Bolagsman

En bolagsman är delägare i ett kommanditbolag eller handelsbolag. I ett kommanditbolag kan bolagsmännen vara kommanditdelägare eller komplementär. En pensionsstiftelse eller personalstiftelse kan inte vara bolagsman i ett handelsbolag, se 1 kap. 2 a § lagen (1980:1102) handelsbolag och enkla bolag....

arrow_forward
rr

Normal tillverkningskapacitet

Den tillverkningsvolym som förväntas bli uppnådd i genomsnitt under ett antal perioder eller säsonger vid normala förhållanden. Hänsyn ska tas till förlorad kapacitet till följd av planerat underhåll. I K2 används begreppet ”normalt kapacitetsutnyttjande”. Se K3 punkt 13.9 och K2 punkt 12.11.

arrow_forward
Visar 1441 till 1450 av 5043 träffar.