Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Reklamgåva

Definition Artiklar av relativt obetydligt värde som ges bort i marknadsföringssyfte. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Syftet med reklamgåvor är vanligtvis att göra produkter eller företagsnamn kända. Artiklarna är därför ofta märkta med företagsnamnet. Det finns inga beloppsgränser för vad en r...

arrow_forward
rs

Depåförsäkring

Definition En försäkring där försäkringstagaren själv bestämmer hur medlen ska placeras och därmed även bär risken för försäkringens värde. Kommentar Inbetalda premier får placeras i likvida medel och andra värdepapper än externt förvaltade fonder. Om en depåförsäkring uppfyller kravet på att ut...

arrow_forward
ra

Uppsägningstid

Såväl arbetstagare som arbetsgivare ska iaktta uppsägningstid gentemot varandra vid avslutande av anställning. Enligt 11 § anställningsskyddslagen gäller en minsta uppsägningstid av en månad vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Arbetstagaren har rätt till längre uppsägningstider beroende på ans...

arrow_forward
rr

Inhyrd personal

Företagets utgifter för köpta tjänster - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - och konsulttjänster (konsultarvoden) redovisas normalt i kontogruppen 68 Inhyrd personal. Om den köpta tjänsten däremot direkt eller indirekt avser företagets tillverkning eller...

arrow_forward
rr

Immateriell tillgång

En immateriell tillgång är enligt K3 punkt 18.2 en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. Förvärvade eller upparbetade immateriella rättigheter, vilka har ett bestående värde för företaget, utgör anläggningstillgångar - därav beteckningen immateriella tillgångar. Vid köp av rättighet...

arrow_forward
rr

Överkursfond

En nyemission kan genomföras till överkurs, dvs. aktier har emitterats till en kurs som överstiger aktiens kvotvärde. Överkursen tillförs i sådana fall överkursfonden. Enligt RedR1 tillförs överkursfonden medel även om nyemissionen ännu inte är registrerad av Bolagsverket. Sedan 2021-01-01 kan en ö...

arrow_forward
rl

Datorutrustning

Arbetsgivare kan till den anställde låna ut en datorutrustning (dator, bildskärm, tangentbord, modem, skrivare m.m.). Arbetsgivaren kan ta betalt för förmånen genom bruttolöneavdrag.

arrow_forward
ra

Drogpolicy

Arbetsgivarens åtgärder Hur en arbetsgivare ska förfara vid förekomsten av missbruk på arbetsplatsen kan variera beroende på vilken typ av missbruk det rör sig om. Rör det sig om alkoholkonsumtion på arbetet eller att den anställde upprepat kommer full eller bakfull till jobbet bör arbetsgivaren so...

arrow_forward
rb

Split

Definition Split av aktier innebär att antalet aktier ökas genom att en eller flera aktier delas upp på ett större antal aktier. I aktiebolagslagen används ordet uppdelning istället för split. Eftersom antalet aktier ökar utan att aktiekapitalet förändras kommer aktiernas kvotvärde att minska. De...

arrow_forward
rr

Radio

arrow_forward
Visar 1441 till 1450 av 5129 träffar.