Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Minibuss

arrow_forward
rl

Dagslön

Avtal En tjänsteman är oftast avlönad med en fast månadslön. Den anställde får samma lön oavsett hur många arbetsdagar det finns i månaden. Vid vissa tillfällen, t.ex. vid ledighet, måste månadslönen räknas om till dagslön. Dagslönen kan avse lön för en arbetsdag eller lön för en kalenderdag. ...

arrow_forward
rm

Montering

arrow_forward
rl

Dödsfall

Om en anställd avlider ska kontakt tas med dels Försäkringskassan och dels de försäkringsbolag som administrerar de s.k. arbetsmarknadsförsäkringarna. Från Försäkringskassan kan lagstadgad efterlevandepension betalas ut och de efterlevande ansöker om detta hos Försäkringskassan. TjänstemänOm de...

arrow_forward
rl

Halvdagstraktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa. Det kan t.ex. vara kostnader för logi, kost, telefonsamtal m.m. Med tjänsteresa menas att arbetsgivaren beordrat den anställde att utföra arbete på annan ort, än där den anställde har sitt tjänsteställ...

arrow_forward
ra

Information

En arbetsgivare är enligt flera lagbestämmelser skyldig att lämna information till såväl arbetstagare som fackliga organisationer i en rad olika frågor. Enligt anställningsskyddslagen ska arbetsgivaren exempelvis lämna underrättelse till arbetstagare och varsel till fackliga organisationer innan ha...

arrow_forward
ra

Identitetskontroll

När en arbetsgivare anställer personal kan det vara på sin plats att arbetsgivaren kontrollerar den arbetssökandes identitet. Detta ska inte anses utgöra en kränkande behandling, men kan vara av vikt för att säkerställa för arbetsgivaren att denne vet vem man har framför sig. I vissa anställningar...

arrow_forward
ra

Inkompetens

Definition Inkompetens innebär att det föreligger brist på kunskap eller erfarenhet. Inom arbetsrätten innebär inkompetens avsaknad av teoretisk eller praktisk kunskap för att kunna utföra en viss arbetsuppgift. Kompetenskrav En arbetsgivare kan vid nyanställning diktera kompetenskraven för en ans...

arrow_forward
ra

Integritet

Personlig integritet i arbetslivet regleras i olika lagar, till exempel kreditupplysningslagen den så kallade dataskyddslagen, EU:s dataskyddsförordning, Europakonventionen om mänskliga rättigheter, offentlighets- och sekretesslagen (på offentlig sektor) och kamerabevakningslagen. Vad som avses med...

arrow_forward
ra

Permittering

Definition Permittering är ett ord som ofta används synonymt med korttidsarbete. En arbetsgivare kan under vissa förutsättningar besluta om korttidsarbete/permittering. Ett sådant beslut innebär att arbetstagaren tillfälligt befrias från sin arbetsskyldighet. Anledningen kan vara arbetsbrist, maski...

arrow_forward
Visar 1431 till 1440 av 5043 träffar.