Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Retroaktivt avdrag

Retroaktiv avdragsrätt innebär att moms som belöper på ny-, till- eller ombyggnadskostnader avseende fastighet får dras av inom tre år från utgången av det kalenderår då det utförts sådana arbeten och till dess fastighetsägaren medgetts skattskyldighet för uthyrning. På detta sätt kan t.ex. momsen ...

arrow_forward
rr

Försäkringsersättning - fordon

Vid stöld eller skada på en av företagets försäkrade person- eller lastbilar och andra fordon utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk. Här redogörs för det som är specifikt för just fordon. För en allmän beskrivning om försäkringsersättningar, se Försäkringsersättning. L...

arrow_forward
rs

Träningskort

arrow_forward
rm

Sport

arrow_forward
rs

Indexregeln

Definition En regel för att beräkna det omkostnadsbelopp som utgör underlag för årets gränsbelopp på andelar som har förvärvats före år 1990. Lagrum 57 kap. 25 § IL Kommentar Indexregeln innebär att anskaffningsutgiften för andelar förvärvade före år 1990 får räknas upp med förändringen i det...

arrow_forward
rs

Jämkning

Definition Anpassning av ett belopp eller procentsats på grund av till exempel förlängt eller förkortat räkenskapsår. Lagrum 18 kap. 13 § och 19 kap. 14 § IL Kommentar Om ett räkenskapsår är förlängt eller förkortat ska avdraget för avskrivning av inventarier jämkas i motsvarande mån. Jämknin...

arrow_forward
ra

Bilförmån

arrow_forward
rm

Överpris

arrow_forward
rl

Kvalificerad övertid

För tjänstemän inom PTK-området räknar man som övertid, arbetstid som överstiger det dagliga arbetstidsmåttet vid heltidsanställning.

arrow_forward
rr

Skrotning

Anläggningstillgångar vilka förstörts, kasserats, slängts, skrotats etc. ska skrivas ned med det oavskrivna restvärdet (redovisat värde). Vid utrangeringen måste man i bokslutet se till att både anskaffningsvärdet och de ackumulerade avskrivningarna - vilket är samma belopp vid utrangering - tas bo...

arrow_forward
Visar 1421 till 1430 av 5129 träffar.