Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Periodiseringsfrågan

Definition Avgör när en inkomst eller utgift ska tas upp till beskattning eller dras av. Lagrum 14 kap. 2 § IL Kommentar När man har avgjort om en händelse är skattepliktig respektive avdragsgill, omfångsfrågan, måste man ta ställning till när en inkomst ska tas upp och när en utgift ska dras a...

arrow_forward
rs

Konst

Lagrum 18 kap. 3 § IL Kommentar Konst, skulpturer och andra utsmyckningsföremål som köps in för att pryda företagets lokaler utgör inventarier. Värdeminskningsavdrag får dock inte göras på konst och andra tillgångar som kan antas ha ett bestående värde.

arrow_forward
rs

Donation

Definition Att överlåta något utan att kräva ersättning. Kommentar Donationer och gåvor lämnas normalt utan krav på motprestation och är då inte skattemässigt avdragsgilla. I samband med donationer till ideella organisationer förekommer det att en produkt av ringa värde lämnas som motprestation. ...

arrow_forward
rs

Gottgörelse från pensionsstiftelse

Definition En betalning till ett företag från en pensionsstiftelse som ska täcka kostnader för att infria pensionsutfästelser. Lagrum 28 kap. 21 § IL Kommentar Även om tryggande av en pensionsutfästelse sker genom överföring av medel till en pensionsstiftelse ligger utfästelsen kvar mellan den ...

arrow_forward
rs

Bestämmande inflytande

Definition Ett företag som är moderföretag till ett dotterföretag anses ha bestämmande inflytande över dotterföretaget. Lagrum 40 kap. 5 § IL Kommentar I bestämmelserna om underskott används begreppet bestämmande inflytande för att avgöra om det skett en ägarförändring. Om ett nytt företag får...

arrow_forward
rl

Civilförsvarsövning

I samband med tjänstgöring inom totalförsvaret har en anställd rätt till ledighet. Som tjänstgöring inom totalförsvaret räknas bl.a. civilförsvarsövning. Den anställde blir inkallad till tjänstgöring och tjänstgöringen är tvingande. Lag Ledigheten regleras i lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt...

arrow_forward
rm

Vinstmarginalbeskattning

Beskattning Vid försäljning av begagnade varor och resetjänster finns regler som tillåter beskattning av vinstmarginalen istället för beskattning av försäljningspriset. Förkortningen VMB (VinstMarginalBeskattning) brukar användas för det här systemet. Det finns olika skäl till att systemet med vi...

arrow_forward
rr

FORA-försäkringar

arrow_forward
rm

Motion och friskvård

En anställd kan som inkomstskattefri förmån få enklare motion betald av sin arbetsgivare. Vad som utgör enklare motion har utvecklats genom åren. Ett alternativ till traditionell motion är friskvård i form av föredrag om stresshantering, kost och träning. Så länge friskvården riktar sig till alla a...

arrow_forward
rr

Systematisk ordning

En löpande bokföring i systematisk ordning benämns ofta huvudbok eller huvudbokföring. Att bokföring ska ske i systematisk ordning, dvs. att affärshändelsen klassificeras på konton, framgår av 5 kap. 1 § BFL. Löpande bokföring Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.2 ska registreringsordningen framgå för var...

arrow_forward
Visar 1411 till 1420 av 5129 träffar.