Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Närståendetransaktioner

Definition En närståendetransaktion är en transaktion mellan ett bolag och dess Närstående. Närståendetransaktioner är känsliga i aktiebolag och andra bolag eftersom det finns en överhängande risk att villkoren i transaktionen är fördelaktiga för den närstående och inte tar hänsyn till bolagets and...

arrow_forward
rs

Nedsättning

Definition Att sänka ett tidigare bestämt belopp. Kommentar Begreppet nedsättning används inom olika områden. Bland annat när det gäller minskning av aktiekapitalet och minskning av reservfonden. Även när det gäller att minska en köpeskilling på grund av någon bestämmelse i avtalet brukar man an...

arrow_forward
rb

Nominellt belopp

Definition Nominellt belopp, eller nominellt värde, var det fixerade belopp som en aktie eller ett värdepapper representerade och låg till grund för det krav ägaren av värdepappret kunde rikta mot bolaget. Nominella belopp fanns tidigare angivet i till exempel bolagsordningen och på aktiebrev. Det ...

arrow_forward
rr

Normal tillverkningskapacitet

Den tillverkningsvolym som förväntas bli uppnådd i genomsnitt under ett antal perioder eller säsonger vid normala förhållanden. Hänsyn ska tas till förlorad kapacitet till följd av planerat underhåll. I K2 används begreppet ”normalt kapacitetsutnyttjande”. Se K3 punkt 13.9 och K2 punkt 12.11.

arrow_forward
rr

Noter

Noter är upplysningar som ska lämnas till en årsredovisning enligt ÅRL och till ett årsbokslut enligt BFL.

arrow_forward
rr

Nyttjandevärde

K3-regler Nyttjandevärdet enligt K3 punkt 27.7 utgörs av nuvärdet av framtida kassaflöden som en tillgång eller en kassagenererande enhet väntas ge upphov till. Vid fastställandet av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet enligt punkt 27.8 genom att uppskatta de framtida kassaflöden som tillgången ell...

arrow_forward
rs

Nyttjanderättshavares förbättringar

Definition Utgift som ökar värdet på en hyrd yta. Lagrum 19 kap. 26-29 §§ IL Kommentar Om en hyresgäst eller arrendator lägger ned utgifter i form av ny-, till eller ombyggnad ska dessa utgifter kostnadsföras genom värdeminskningsavdrag. Avdraget får vara högst 5 procent per år för vanliga utgi...

arrow_forward
ra

Obetald semester

Antal semesterdagar under vilka arbetstagaren har rätt till semesterlön står i proportion till längden på anställningen under intjänandeåret. Så många av de 25 dagarna är betalda som motsvarar den andel av intjänandeåret som anställningen varat. Rätt att avstå från obetalda semesterdagar Arbetsta...

arrow_forward
ra

Ombud

Ett juridiskt ombud är ett samlingsnamn för advokat eller annan jurist eller annan person som hjälper till i rättsliga frågor och har fullmakt att företräda parten i den rättsliga angelägenheten. Beroende på vilken typ av juridisk angelägenhet som är aktuell finns olika typer av ombud, till exempel...

arrow_forward
rr

Omvänd skattskyldighet

K3-regler Omvänd skattskyldighet gäller för moms inom byggsektorn. Se uppslagsordet Omvänd skattskyldighet i Rätt Moms.

arrow_forward
Visar 1401 till 1410 av 5043 träffar.