Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Fredsplikt

Definition Med fredsplikt menas förbud att vidta stridsåtgärder. Bestämmelserna i regeringsformen Regler om stridsåtgärder finns på många håll. Den grundläggande bestämmelsen återfinns i en av våra grundlagar, 1974 års regeringsform. Av 2 kap. 17 § i regeringsformen framgår att förening av arbets...

arrow_forward
rm

Resebyrå

Definition På momsområdet finns det särskilda regler för resebyråer. En resebyrå tillhandahåller normalt ett flertal tjänster som beskattas med olika skattesatser och framför allt så beskattas tjänsterna i olika länder. Lokala persontransporter ska alltid beskattas i det land där transporten utförs...

arrow_forward
rs

Deponiskatt

Definition Skatt på avfall som deponeras på avfallsanläggningar. Lagrum lagen om skatt på avfall Kommentar Aktörer som har avfallsanläggningar betalar en deponiskatt på 500 kronor per ton deponerat avfall. Skatten är tänkt att styra mot en minskad deponering av avfall till förmån för återvinni...

arrow_forward
rr

Bostadsrätt

Reglerna kring bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i BRL. En bostadsrättsförening definieras i 1 kap. 1 § BRL ”som en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.” En lägenhet kan bara upplåtas med bostadsrätt till en medlem och det ska ...

arrow_forward
rs

Indirekt förmån

Definition En förmån som ges till någon annan än den anställde. Kommentar En indirekt förmån innebär att en arbetsgivare ger någon annan än den anställde en förmån, t.ex. betalar en medföljande makes resekostnader. Vanligtvis är det den anställdes make eller sambo som får förmånen ifråga, men det...

arrow_forward
rb

VPC

arrow_forward
rl

Civilförsvarsövning

I samband med tjänstgöring inom totalförsvaret har en anställd rätt till ledighet. Som tjänstgöring inom totalförsvaret räknas bl.a. civilförsvarsövning. Den anställde blir inkallad till tjänstgöring och tjänstgöringen är tvingande. Lag Ledigheten regleras i lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt...

arrow_forward
rl

Ersättning för höga sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå. Från och med 1 januari 2015 gäller nya nivåer. Dessutom ändras rutinerna för ansökan om ersättningen. Syftet med ...

arrow_forward
rr

Värdering

K3-regler Värdering innebär enligt kommentaren till punkt 2.20 om verkligt värde att fastställa det belopp till vilket ett företag ska redovisa tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Värdering beskriv enligt följande i en kommentar till kapitel 2: ”Värdering innebär att fastställa det belopp ...

arrow_forward
rs

Bestämmande inflytande

Definition Ett företag som är moderföretag till ett dotterföretag anses ha bestämmande inflytande över dotterföretaget. Lagrum 40 kap. 5 § IL Kommentar I bestämmelserna om underskott används begreppet bestämmande inflytande för att avgöra om det skett en ägarförändring. Om ett nytt företag får...

arrow_forward
Visar 1391 till 1400 av 5129 träffar.