Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Allframtidsupplåtelse

Definition Ett avtal om evig nyttjanderätt till en fastighet. Lagrum 45 kap. 6-9 och 24-25 §§ IL Kommentar Om en fastighetsägare får en engångsersättning för att någon på obestämd tid ska få använda fastigheten anses den avyttrad skattemässigt. Även om fastigheten inte formellt har bytt ägare s...

arrow_forward
rs

Anläggningstillgångar

Definition En tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i näringsverksamheten. Lagrum 4 kap. 1 § ÅRL Kommentar Det är företagets avsikt som styr huruvida en tillgång är en anläggningstillgång. I inkomstskattelagen används inte begreppet anläggningstillgång. Där talar man i s...

arrow_forward
rr

Allmän pensionsavgift

Se uppslagsordet Allmän pensionsavgift i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, nedskrivning

Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 och 4 §§ ÅRL första stycket, ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. En nedskrivning ska återföras, om det inte längre finns skäl...

arrow_forward
rr

Nedskrivning, materiell anläggningstillgång

arrow_forward
ra

Varsel

Definition I många situationer finns en skyldighet enligt olika lagar att lämna ett varsel. Här ska ges exempel på några vanliga sådana situationer. Uppsägning av personliga skäl Enligt anställningsskyddslagen ska en arbetsgivare varsla den lokala arbetstagarorganisation som en anställd tillhör o...

arrow_forward
rl

Viktväktarna

arrow_forward
rr

Allmännyttig verksamhet

En ideell förening kan klassificeras som antingen oinskränkt eller inskränkt skattskyldig, varav den senare ej beskattas för kapitalinkomster samt vissa rörelse- och fastighetsinkomster. För att en ideell förening ska klassificeras som en s.k. inskränkt skattskyldig krävs att följande fyra krav är ...

arrow_forward
rs

Aktiv näringsverksamhet

arrow_forward
rr

Avskrivningsbart belopp

Avskrivningsbart belopp är enligt K3 punkt 17.14 och punkt 18.19 en tillgångs anskaffningsvärde eller det belopp som används i stället för anskaffningsvärde, efter avdrag för beräknat restvärde. Avskrivning enligt K3 ska göras på det avskrivningsbara beloppet och inte på anskaffningsvärdet. Dock ha...

arrow_forward
Visar 1391 till 1400 av 5043 träffar.