Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Fredsplikt

Definition Med fredsplikt menas förbud att vidta stridsåtgärder. Bestämmelserna i regeringsformen Regler om stridsåtgärder finns på många håll. Den grundläggande bestämmelsen återfinns i en av våra grundlagar, 1974 års regeringsform. Av 2 kap. 17 § i regeringsformen framgår att förening av arbets...

arrow_forward
rm

Resebyrå

Definition På momsområdet finns det särskilda regler för resebyråer. En resebyrå tillhandahåller normalt ett flertal tjänster som beskattas med olika skattesatser och framför allt så beskattas tjänsterna i olika länder. Lokala persontransporter ska alltid beskattas i det land där transporten utförs...

arrow_forward
rs

Deponiskatt

Definition Skatt på avfall som deponeras på avfallsanläggningar. Lagrum lagen om skatt på avfall Kommentar Aktörer som har avfallsanläggningar betalar en deponiskatt på 500 kronor per ton deponerat avfall. Skatten är tänkt att styra mot en minskad deponering av avfall till förmån för återvinni...

arrow_forward
rr

Bostadsrätt

Reglerna kring bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i BRL. En bostadsrättsförening definieras i 1 kap. 1 § BRL ”som en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.” En lägenhet kan bara upplåtas med bostadsrätt till en medlem och det ska ...

arrow_forward
rs

Indirekt förmån

Definition En förmån som ges till någon annan än den anställde. Kommentar En indirekt förmån innebär att en arbetsgivare ger någon annan än den anställde en förmån, t.ex. betalar en medföljande makes resekostnader. Vanligtvis är det den anställdes make eller sambo som får förmånen ifråga, men det...

arrow_forward
rr

Ägarintresse

Ägarintresse enligt 1 kap. 4 a § ÅRL är ett innehav av andelar i ett annat företag som är avsett att främja verksamheten i ägarföretaget genom att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget. Ett innehav av minst 20 procent av kapitalet i det andra företaget ska anses utgöra ett ägarintre...

arrow_forward
rr

Finansiell tillgång

K3-regler En finansiell tillgång är enligt punkt 11.5 en tillgång i form av kontanter, avtalsenlig rätt att erhålla kontanter eller en annan finansiell tillgång från en annan part, avtalsenlig rätt att byta finansiella instrument med en annan part enligt villkor som kan komma att visa sig förmånlig...

arrow_forward
rb

VPC

arrow_forward
rr

Bokslutsbilaga

I samband med bokslutsarbetet ska enligt 6 kap. 8 § BFL specifikation upprättas för alla sammandragna poster i den balansräkning som ska ingå i årsredovisningen eller årsbokslutet om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt. Vanliga exempel är förteckning över obetalda kund...

arrow_forward
ra

Bonus

Definition Bonus är en form av rörlig lön som brukar utges när verksamheten och företaget går bra, och/eller när de anställda har presterat bra. Bonus kan grunda sig på en rätt till bonus, ofta utifrån en viss beräkningsgrund som tar utgångspunkt i utfallet av verksamheten i stort eller en viss del...

arrow_forward
Visar 1381 till 1390 av 5129 träffar.