Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Finansiell anläggningstillgång, redovisning i balansräkningen

Löpande bokföring Finansiella anläggningstillgångar redovisas normalt i kontogrupp 13. Här återfinns följande huvudkonton i BAS: 1310 Andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1330 Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns et...

arrow_forward
rl

Arbetsmiljö

Lag Arbetsmiljölagen (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena...

arrow_forward
ra

Arbetsplats

Definition Med arbetsplats avses den geografiska begränsning, det arbetsställe, inom vilken arbete utföres. Arbetsplats kan i dagligt tal även avse ett vidare begrepp än just placeringsorten. Man talar ibland även om arbetsplats i form av den exakta plats där en anställd utför sitt arbete, dvs. ett...

arrow_forward
ra

Arbetsskada

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som beror på ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Vissa smittsamma sjukdomar betraktas också som arbetsskador. Olycksfall i arbetet avser primärt olycksfall som sker på arbetsplatsen eller i övrigt vid utförande av arbetsuppgifter. Hit kan...

arrow_forward
rb

Association

Definition En association är en civilrättslig sammanslutning av personer eller kapital. Fysiska och juridiska personer kan vara medlemmar eller delägare i associationer. Både bolag och föreningar är associationer. Associationer är typiskt sett långvariga rättsförhållanden. Associationer bygger i ...

arrow_forward
rr

Avstyckning

Avstyckning är en form av fastighetsbildning genom vilken en del av fastigheten avskiljs för att bilda en egen fastighet.

arrow_forward
rb

Näringsidkare

Definition Näringsidkare är varje fysisk eller juridisk person som bedriver Näringsverksamhet. Personen ses som näringsidkare i de ögonblick han eller hon utför handlingar och målsättningen för handlingen har ett samband med den egna näringsverksamheten. Begreppet näringsidkare är vidsträckt och ...

arrow_forward
rl

Allmänna mål

arrow_forward
rl

Arbetspraktik

Lag För att öka möjligheterna för arbetslösa att få ett arbete kan en arbetslös anvisas arbetspraktik. I lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program finns bestämmelser om praktikplatser. Arbetspraktik kan anordnas av privata och offentliga arbetsgivare och ideella organisationer. Praktiken ...

arrow_forward
rl

Engångsbelopp/engångsskatt

Lag När arbetsgivaren betalar ut ett belopp som inte avser en bestämd tidsperiod eller som bara betalas ut vid enstaka tillfällen, s.k. engångsbelopp, ska preliminärskatt göras enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp. Som engångsbelopp räknas retroaktiv lön, semesterersättning och annan ...

arrow_forward
Visar 1381 till 1390 av 5043 träffar.