Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Måltider

Definition Med måltid avses normalt frukost, lunch och middag, men även buffé och supé kan räknas som måltid.

arrow_forward
rs

Studieresa

Definition En tjänsteresa i syfte att utbilda personal, inför större investeringar etc. Kommentar En studieresa är en tjänsteresa, vilket innebär att arbetsgivaren normalt får avdrag för kostnaden som utbildningskostnader och att den anställde inte ska förmånsbeskattas. Studieresor kan företas i...

arrow_forward
rm

Lokalhyra

Uthyrning av lokaler är enligt huvudregeln en momsfri fastighetstjänst. Om en uthyrare hyr ut momsfritt har denne inte möjlighet att göra avdrag för ingående moms avseende kostnader som tillhör lokalerna. Den ingående momsen blir en kostnad. Uthyraren behöver därför ta ut en högre hyra av sina hyre...

arrow_forward
rr

Studieresor

Löpande bokföring Utgifter för anställda studieresor kan exempelvis debiteras konto 7610 Utbildning. Se uppslagsordet Studieresa i Rätt Skatt och Rätt Lön.

arrow_forward
rl

Mertid

När en anställd som ordinarie arbetstid har en kortare arbetstid än normal heltid på arbetsplatsen, kallas detta deltidsarbete. Deltidsarbetet kan vara förlagt med kortare arbetstid varje dag eller koncentrerat till vissa dagar i veckan, t.ex. måndag, onsdag och fredag, s.k. intermittent deltidsarb...

arrow_forward
ra

Fredsplikt

Definition Med fredsplikt menas förbud att vidta stridsåtgärder. Bestämmelserna i regeringsformen Regler om stridsåtgärder finns på många håll. Den grundläggande bestämmelsen återfinns i en av våra grundlagar, 1974 års regeringsform. Av 2 kap. 17 § i regeringsformen framgår att förening av arbets...

arrow_forward
ra

Bonus

Definition Bonus är en form av rörlig lön som brukar utges när verksamheten och företaget går bra, och/eller när de anställda har presterat bra. Bonus kan grunda sig på en rätt till bonus, ofta utifrån en viss beräkningsgrund som tar utgångspunkt i utfallet av verksamheten i stort eller en viss del...

arrow_forward
rl

Ersättning för höga sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå. Från och med 1 januari 2015 gäller nya nivåer. Dessutom ändras rutinerna för ansökan om ersättningen. Syftet med ...

arrow_forward
rr

Faktura i utländsk valuta

Vid bokföring av fakturor i utländsk valuta sker omräkningen till svensk valuta vanligtvis efter den kurs som gäller då fordringen eller skulden uppstår. Eventuella valutakursförluster/valutakursvinster uppstår vid betalningstillfället. Omräkning kan också göras efter en schablonkurs, vilket är fö...

arrow_forward
rr

Fel

K3-regler Fel är punkt 10.11 utelämnande eller felaktighet i de finansiella rapporterna för ett eller flera tidigare räkenskapsår på grund av underlåtenhet att använda, eller felaktig användning av, tillförlitlig information som fanns tillgänglig när de finansiella rapporterna avgavs, och rimlige...

arrow_forward
Visar 1371 till 1380 av 5129 träffar.