Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Allmän visstidsanställning

arrow_forward
rl

Allmänt högriskskydd

arrow_forward
rl

Ferielön

Många arbetsgivare erbjuder skolungdomar och studerande feriearbete under skolloven. Lag Om arbetsgivaren anställer skolungdomar, som är minderåriga, finns det bestämmelser om hur dessa får arbeta. Den som inte fyllt 18 år är minderårig. Minderåriga ska skyddas i arbetslivet för att inte drabba...

arrow_forward
rl

Firmabil

Förmånsbil, tjänstebil, leasingbil eller firmabil är olika benämningar på i princip samma sak. En bil som arbetsgivaren äger och som den anställde disponerar för privat körning. För detta blir den anställde påförd ett förmånsvärde, som beräknas enligt Skatteverkets regler. Program för beräkning av ...

arrow_forward
rr

Fastigheter - försäljning

Löpande bokföring Erhållet belopp debiteras det konto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank. Det redovisade anskaffningsvärdet på fastigheten (byggnader, mark, markanläggning , markinventarier och byggnadsinventarier) krediteras respektive konto i kontogrupp 11 och eventuellt konto 1222 ...

arrow_forward
rs

Hyra

Definition Betalning för att under en viss tidsperiod få nyttja en tillgång av något slag. Lagrum 15 kap. 1 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar Att upplåta en del av en byggnad leder till att nyttjanderättshavaren betalar hyra till ägaren av byggnaden. Hyran är avdragsgill för nyttjanderättshavaren ...

arrow_forward
rs

Immateriella tillgångar

Definition En tillgång som inte fysiskt går att ta på, exempelvis patent och goodwill. Motsatsen är materiella tillgångar, såsom inventarier eller varor. Lagrum 18 kap. 1 § IL Kommentar Immateriella tillgångar är till exempel patent, hyreskontrakt, varumärken och goodwill. Det är viktigt att s...

arrow_forward
rs

Intern representation

arrow_forward
rr

Bokslutsbilaga

I samband med bokslutsarbetet ska enligt 6 kap. 8 § BFL specifikation upprättas för alla sammandragna poster i den balansräkning som ska ingå i årsredovisningen eller årsbokslutet om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt. Vanliga exempel är förteckning över obetalda kund...

arrow_forward
rr

Nedskrivning, materiell anläggningstillgång

arrow_forward
Visar 1351 till 1360 av 5043 träffar.