Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Restaurangtjänst

Restaurang- och cateringtjänster (exklusive alkohol) beskattas med momsskattesatsen 12 %, se vidare Skatteverkets ställningstagande (111215, dnr: 131 868883-11/111 och 120329, dnr: 131 193650-12/111). Skatteverket anger i rättslig vägledning (190213) däremot att instruktioner och tillagning i samba...

arrow_forward
rr

Usb-minnen

arrow_forward
rs

Hemresor

Definition En resa som en anställd gör mellan arbetsorten och bostadsorten under en pågående tjänsteresa. Lagrum 12 kap. 24 § IL Kommentar Begreppet ”en hemresa” innefattar både resan från arbetsorten till bostaden och återresan till arbetsorten. Betalar arbetsgivaren den anställdes hemresor är...

arrow_forward
rs

Intern representation

arrow_forward
rr

Överlåtbara värdepapper

I 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns följande definition av överlåtbara värdepapper: sådana värdepapper (utom betalningsmedel) som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, exempelvis: aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i andra typer av företag samt depå...

arrow_forward
rr

Årsavgift

arrow_forward
rm

Hyresgästkompensation

Definition En hyresgäst kan i vissa fall välja att själv bygga om och även själv bekosta det som åtgärdas i de hyrda lokalerna. Detta kan ske efter att hyresgästen kommit överens med fastighetsägaren om att få kompensation för kostnaderna. Beskattning Skatteverket uttalar följande i ett ställning...

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, redovisning i balansräkningen

Löpande bokföring Finansiella anläggningstillgångar redovisas normalt i kontogrupp 13. Här återfinns följande huvudkonton i BAS: 1310 Andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1330 Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns et...

arrow_forward
rs

Aktietermin

arrow_forward
rl

Arbetsmiljö

Lag Arbetsmiljölagen (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena...

arrow_forward
Visar 1341 till 1350 av 5043 träffar.