Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

VAB, vård av barn

En förälder har rätt till ledighet från sitt arbete för att vid olika situationer ta hand om sitt barn.

arrow_forward
rb

Valberedning

Definition Valberedning är ett organ skapat av bolagsstämman för att bereda frågor om val och ersättning av bolagets funktionärer. Valberedning i aktiebolag är inte ett lagkrav, men är normen i börsbolag och föreskrivs av svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens syfte är att skapa förtroende...

arrow_forward
rl

Anställningsformer

Lag En arbetsgivare som vill anställa någon måste först bestämma sig för vilken anställningsform den tänker erbjuda. I lag (1982:80) om anställningsskydd finns regler för hur en arbetsgivare får teckna avtal om anställning. Ska anställningen gälla tills vidare eller ska den vara tidsbegränsad och i...

arrow_forward
rl

Arbetsmarknadens parter

Den svenska arbetsrätten började utvecklas under slutet av 1800-talet då Sverige utvecklades från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle. Relationen arbetsgivare-arbetstagare var ensidig. Det var arbetsgivaren som i huvudsak bestämde villkoren för arbetet, ledigheter, löner, arbetstider m.m. D...

arrow_forward
rs

Aktuell skatt

Definition Inkomstskatt beräknad på det skattepliktiga resultatet för räkenskapsåret. Lagrum 9 kap. 4 § IL Kommentar Är ett redovisningsbegrepp. Inkomstskatt är inte en avdragsgill kostnad och ska återläggas till beskattning. Deklaration Den redovisade skattekostnaden återläggs i INK2 ruta ...

arrow_forward
§

Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård

arrow_forward
rb

Överlåtbarhetsprincipen

Definition Överlåtbarhetsprincipen är en grundläggande princip inom aktiebolagsrätten om att aktier är fritt överlåtbara. Det står en aktieägare fritt att överföra sina aktier till en annan ägare, till exempel genom försäljning, byte eller gåva. Överlåtbarhetsprincipen fastställs i aktiebolagslagen...

arrow_forward
rs

Allmän pensionsplan

Definition De allmänna grunder som reglerar tjänstepension för arbetstagare. Lagrum 58 kap. 20 § IL 4 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Kommentar På arbetsmarknaden finns det olika överenskommelser mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund som reglerar villkor för tjänstep...

arrow_forward
rl

Övertidsjournal

Lag Enligt arbetstidslag (1982:673) ska arbetsgivaren föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid, s.k. jourtids-, övertids-, och mertidsjournal. Arbetsmiljöverket har i föreskrifter talat om hur sådana anteckningar ska se ut. Anteckningarna kan göras som arbetsgivaren bestämmer men ska vara ...

arrow_forward
rb

Årsstämma

Definition Årsstämman är en obligatorisk bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen för aktieägarna och vissa förbestämda beslutsärenden ska behandlas. Årsstämma är en form av Ordinarie bolagsstämma. Tidpunkt för årsstämmanÅrsstämman ska hållas årligen inom sex månader från utgån...

arrow_forward
Visar 1321 till 1330 av 5043 träffar.