Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Verksamhetslokal

Utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet som medför eller kan antas medföra bokföringsskyldighet enligt BFL eller som bedrivs av annan juridisk person än dödsbo. Med verksamhetslokal avses också markområden, transportmedel, förvaringsplatser och andra utrymmen som är eller kan antas vara dis...

arrow_forward
rb

Bolagsstämma

Definition Bolagsstämma är ett möte där aktieägarna samlas för att fatta beslut om bolaget. En bolagsstämma är öppen för alla aktieägare. Bolagsstämmans roll i bolagsstyrningBolagsstämman har rollen som högsta beslutande organ i aktiebolaget. Stämmans beslut är inte underställda andra bolagsorga...

arrow_forward
rr

Elcertifikat

Elcertifikat och kvotplikt infördes 2003 för att stimulera produktion av elektrisk energi med förnybara energikällor. Sedan 2012 är elcertifikatsmarknaden gemensam med Norge. Förnybara energikällor är exempelvis vindkraft, biokraft, solenergi och vågenergi. Utbudet av elcertifikat styrs av elproduc...

arrow_forward
rl

Aktivitetsstöd

Den som är arbetssökande och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen kan få ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen beror dels på ålder och dels på om personen i fråga uppfyller kraven på ersättning från a-kassa eller inte. Aktivitetsstödet är en skattepliktig er...

arrow_forward
rb

Fondemission

Definition Fondemission är en ökning av aktiekapitalet i ett aktiebolag som sker utan att nya tillgångar skjuts till. Istället är ökningen en bokföringsteknisk omföring. Fondemissionen görs för att visa en starkare kreditvärdighet genom att bolaget får ett högre aktiekapital. En kreditgivare kan ...

arrow_forward
rm

Holdingbolag

Definition Ett holdingbolag äger andelar i andra företag. Skatteverket delar upp holdingbolagen i aktiva respektive passiva holdingbolag. Precis som det låter så deltar holdingbolaget i olika omfattning i förvaltningen av dotterbolaget och beskattningskonsekvenserna skiljer sig därför åt. Lagrum ...

arrow_forward
rm

Installation

Definition En montering eller installation är till sin karaktär en tjänst. Med monteringsleverans menas leverans av vara i kombination med installation eller sammansättning. Då ett företag monterat eller installerat en vara inom ett land genom säljarens försorg ses det som antingen ett tillhandahål...

arrow_forward
ra

Ratihabition

arrow_forward
rr

Pågående nyemission

En nyemission som är beslutad och tecknad men som ännu inte har registrerats av Bolagsverket benämns ofta pågående nyemission. Om det finns kapital som ännu inte betalts in ska detta redovisas som en fordran under en särskild post bland företagets tillgångar benämnd Tecknat men ej inbetalt kapital....

arrow_forward
rb

Arbetsordning för styrelsen

Definition Arbetsordning är de fastställda instruktionerna för hur arbetet i en bolagsstyrelse ska läggas upp under det kommande arbetsåret. I publika aktiebolag är det tvingande att styrelsen har en arbetsordning, men i privata aktiebolag och andra bolag är det istället frivilligt. Arbetsordning...

arrow_forward
Visar 1311 till 1320 av 5043 träffar.