Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Avskrivningsbart belopp

Avskrivningsbart belopp är enligt K3 punkt 17.14 en tillgångs anskaffningsvärde eller det belopp som används i stället för anskaffningsvärde, efter avdrag för beräknat restvärde. Avskrivning enligt K3 ska göras på det avskrivningsbara beloppet och inte på anskaffningsvärdet. Dock har många anläggni...

arrow_forward
rr

Arbetsmarknadsförsäkringar

Arbetsgivare måste dels betala sociala avgifter enligt lag, t.ex. arbetsgivaravgifter, dels betala avgifter enligt avtal, t.ex. avgifter till AFA/FORA (tidigare AMF). FORA (www.fora.se) och Alecta (www.alecta.se) hanterar arbetsmarknadsförsäkringarna. Avgifterna till AFA/FORA omfattar bl.a. premier...

arrow_forward
rl

Abonnemang med fast avgift

arrow_forward
rb

Emissionsgaranti

Definition Emissionsgaranti, kallas även teckningsgaranti, är ett garantiavtal mellan ett bolag som är på väg att ge ut nya aktier och en utomstående person (eller personer) med innebörden att om emissionen inte blir fulltecknad ska garanterna teckna resterande aktier. För garantin betalar bolaget ...

arrow_forward
rr

Fastigheter, inköp och byggnation

Näringsfastigheter, dvs. fastigheter som till övervägande del används i näringsverksamheten, klassificeras enligt IL som mark, byggnader, byggnadsinventarier och markanläggningar. Denna klassificeringen styr även klassificeringen i redovisningen. Anskaffningsvärdet för en förvärvad fastighet utgörs...

arrow_forward
ra

Anställningsbekräftelse

Definition Anställningsbekräftelse upprättas av arbetsgivaren och bekräftar vad anställningen innebär. Av anställningsbekräftelsen ska det framgå huruvida anställningen är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Vidare ska andra huvudsakliga villkor framgå, såsom lön och övrig...

arrow_forward
rs

Avyttring

Definition Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. Lagrum 44 kap. 3-10 §§ IL Kommentar Begreppet avyttring omfattar inte benefika överlåtelser som arv, testamente, gåva m.fl. Benefika fång utlöser alltså inte kapitalvinstbeskattning. Avyttri...

arrow_forward
§

Konkurslag (1987:672)

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, avskrivning

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska enligt 4 kap. 4 § ÅRL skrivas av systematiskt över denna period. Avskrivningar ska redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får dock tillämpas, om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild. ...

arrow_forward
rs

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Definition Personförsäkring som ger ekonomiskt skydd vid sjukdom och olycksfall. Lagrum 8 kap. 15 § IL Kommentar Skattereglerna kring hälso- och sjukvård ändrades från och med den 1 juli 2018 då skattefriheten för icke-offentligt finansierad (privat) vård slopades. Även reglerna kring privata s...

arrow_forward
Visar 121 till 130 av 5129 träffar.