Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Inventarier

Definition Maskiner och andra inventarier som innehas för stadigvarande bruk. Lagrum 18 kap. IL Kommentar Begreppet inventarier är inte definierat i lagtexten, men gäller för maskiner och andra inventarier som är avsedda att för stadigvarande bruk. Som inventarier räknas också koncessioner, pat...

arrow_forward
rr

Arvoden

Arvodesinkomster utgörs av arvoden i form av erhållen ersättning för utfört arbete, tjänst eller uppdrag. Erlagda utgifter för köpta konsulttjänster redovisas antingen som konsultarvode (konsultarvoden) eller på separata konton för tjänsten ifråga (köpta tjänster). Arvoden till styrelsemedlemmar/vd...

arrow_forward
rr

Abonnemang

Med abonnemang avses en i förväg beställd och betald rätt att under en period erhålla en serie likartade tjänster eller varor. Det kan t.ex. gälla tidningar, tidskrifter och databaser men också el, vatten och avlopp, värme, service, telefonväxel. Avgifter för abonnemang betalas vanligen i förskott ...

arrow_forward
rl

Arbetsgivaravgifter

Lag Systemen för social trygghet finansieras av skatter och avgifter och i socialavgiftslag (2000:980) framgår att socialavgifterna delas in i arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Den som ska betala arbetsgivaravgifter alternativt egenavgifter ska också betala allmän löneavgift. Allmän löneavgif...

arrow_forward
rr

Minnesgåva

Se uppslagsordet Minnesgåva i Rätt Skatt.

arrow_forward
§

Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021

arrow_forward
rr

Personalrepresentation

Löpande bokföring Företagets utgifter för personalfester och annan personalrepresentation kostnadsförs normalt på konto 7630 Personalrepresentation. Bokslut I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen ingår kostnaderna för både avdragsgill och icke avdragsgill personalrepresentation i posten Pe...

arrow_forward
rr

Löner och ersättningar

Löner och ersättningar är enligt K3 kapitel 28 skattepliktiga ersättningar till anställda som har redovisats som kostnad under räkenskapsåret och årets förändring av semesterlöneskuld och andra lönerelaterade reserveringar. Vid bokföring av löner bokförs bruttolönen (dvs. lön före avdrag för skatt)...

arrow_forward
rm

Presentkort

Vid olika former av presentkort uppkommer frågan om betalning för presentkortet är ett förskott eller inte, dvs. motsvarar presentkortet ett förskott för en viss bestämd vara eller tjänst. Ett förskott uppstår när en betalning görs innan leverans av en bestämd och beställd vara eller tillhandahålla...

arrow_forward
rm

Tjänstebeskattning

För att kunna avgöra vilket land som får beskatta en transaktion finns regler om beskattningsland. När det gäller försäljning mellan företag är det särskilt viktigt att momsreglerna inte hindrar handeln inom EU. Om alla företag fakturerar sitt lands moms förhindras handeln eftersom köparföretagen m...

arrow_forward
Visar 121 till 130 av 5043 träffar.