Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Avkastningsskatt på pensionsmedel

Definition En skatt på sparande som ersätter inkomstskatt för utdelning, räntor och kapitalvinst. Lagrum lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel Kommentar Den största delen av denna skatt kommer från svenska och utländska försäkringsbolag, men även pensionsstiftelser och företag som redovisa...

arrow_forward
rr

Restavgifter

Löpande bokföring Rest- och förseningsavgifter debiteras normalt konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla (BAS 2020). Bokslut Rest- och förseningsavgifter behöver normalt inte periodiseras i bokslutet även om de avser perioden före balansdagen utan bokförs i samband med den betalningsp...

arrow_forward
rr

Sale-and-leasebacktransaktion

K3-regler En sale-and-leasebacktransaktion utgörs enligt K3 kapitel 20 av en försäljning av en tillgång och en efterföljande leasing av samma tillgång. Hur en vinst vid en sådan avyttring beräknas beror på om det efterföljande leasingavtalet är finansiellt eller operationellt.

arrow_forward
rr

Taxiresor

Taxiresor bokförs som resekostnader, vanligtvis i kontogupp 58 Resekostnader. Dricks inkluderas vanligtvis på taxikvittot. Om utlägg görs åt arbetsgivaren och kvittot skannas in måste ändå originalkvittot lämnas till arbetsgivaren.

arrow_forward
rr

Temporära skillnader i juridisk person

K3-regler Av punkt 29.37 framgår att uppskjuten skatt på obeskattade reserver inte ska redovisas i juridisk person. Det finns dock temporära skillnader som medför uppskjuten skatt i juridisk person, exempelvis: Skattemässig avskrivning av byggnad avviker från den redovisningsmässiga. Skattemässig...

arrow_forward
rs

Bensinförmån

arrow_forward
rs

Byggkostnader

Definition Kostnader för att göra en ny-, till- eller ombyggnad av en byggnad. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Utgifter för att uppföra, bygga till eller bygga om en byggnad ska fördelas på olika tillgångar och dessa kostnadsförs olika snabbt. Delar av utgifterna kan vara byggnadsinventarier och s...

arrow_forward
rs

Europabolag

Definition Juridisk person med verksamhet i flera länder inom EU. Lagrum lagen om europabolag 2 kap. 4 § IL Kommentar För att underlätta gränsöverskridande verksamhet inom EU finns möjlighet att bedriva verksamhet i ett europabolag. Bolaget ska ha minst 120 000 EUR i aktiekapital och kan bilda...

arrow_forward
rs

Fastighetsinteckningar

Definition En säkerhet i fastighet som när den registreras hos Lantmäteriet kallas pantbrev. Lagrum 19 kap. IL Kommentar När en fastighetsägare tar ut nya pantbrev för att kunna belåna fastigheten genom en fastighetsinteckning utgår stämpelskatt på pantbrevets belopp. Stämpelskatten för pantbre...

arrow_forward
rs

Fastighetsskatt

Definition Tas ut av den som äger en skattepliktig fastighet. Lagrum fastighetstaxeringslagen, FTL Kommentar Allmänt om skatteplikt och fastigheterAlla fastigheter som inte är undantagna ska ha ett taxeringsvärde och ägaren är skyldig att betala fastighetsskatt. Äganderätten övergår vid tidpu...

arrow_forward
Visar 1281 till 1290 av 5043 träffar.