Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Värvningsklausul

arrow_forward
rb

Bolagsstämma

Definition Bolagsstämma är ett möte där aktieägarna samlas för att fatta beslut om bolaget. En bolagsstämma är öppen för alla aktieägare. Bolagsstämmans roll i bolagsstyrningBolagsstämman har rollen som högsta beslutande organ i aktiebolaget. Stämmans beslut är inte underställda andra bolagsorga...

arrow_forward
rb

Brexit

Storbritannien ansökte den 29 mars 2017 om att lämna EU, så kallad Brexit. Efter många politiska förvecklingar har man fortfarande inte lämnat EU. Det finns ett andra färdigt avtalsutkast som parterna inte slutligt ratificerat. EU har för närvarande godkänt en förlängning till och med den 31 januar...

arrow_forward
rs

Utlandstraktamente

Definition Ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa utomlands.

arrow_forward
rs

Skattefri utdelning

arrow_forward
rr

Effektivräntemetoden

K3-regler En metod enligt punkt 11.12 för beräkning enligt vilken ränteintäkten eller räntekostnaden ett räkenskapsår är lika med den finansiella tillgångens eller finansiella skuldens redovisade värde vid räkenskapsårets början multiplicerat med effektivräntan. K4-regler Definitionen av effektivr...

arrow_forward
rs

Underprisöverlåtelse

Definition En överlåtelse till ett pris under marknadsvärde som uppfyller alla krav i 23 kap. IL. Lagrum 23 kap. IL Kommentar Huvudregeln är att alla transaktioner ska ske till marknadsvärde, annars sker det en uttagsbeskattning. För att underlätta omstruktureringar finns reglerna om underpris...

arrow_forward
ra

Varsel

Definition I många situationer finns en skyldighet enligt olika lagar att lämna ett varsel. Här ska ges exempel på några vanliga sådana situationer. Uppsägning av personliga skäl Enligt anställningsskyddslagen ska en arbetsgivare varsla den lokala arbetstagarorganisation som en anställd tillhör o...

arrow_forward
rr

Limitränta

Limitränta är en vanlig benämning på en avgift som utgår på en beviljad kredit oavsett om krediten utnyttjas eller inte. Därutöver betalas normalt en ränta på det faktiskt utnyttjade beloppet. Löpande bokföring Såväl limitränta som ränta på det utnyttjade beloppet debiteras konto 8410 Räntekostnad...

arrow_forward
rs

Motorcykel

Kommentar En anställd som fritt får nyttja arbetsgivarens motorcykel ska beskattas för förmånen. Till skillnad från bilförmån är förmån av fri motorcykel inte schablonbeskattad. Skatteverket anser att olika metoder ska användas för att beräkna förmånens värde beroende på om man får nyttja motorcyke...

arrow_forward
Visar 1271 till 1280 av 5043 träffar.