Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Personalhandbok

När man startar ett företag är det vanligt att man är ensam eller ett par delägare. Det dröjer kanske innan man anställer personal. Så länge man är ensam eller bara ett par stycken kommer man i allmänhet överens med ett handslag om löner, arbetstider och andra villkor. Om företaget går bra kanske...

arrow_forward
rr

Anställda

Löpande bokföring Vid bokföring av löner och ersättningar till anställda bokförs bruttolönen (bruttolön) - inklusive den personalskatt som arbetsgivaren innehåller och inbetalar normalt i kontogrupperna 70-72. Bruttolönen ligger till grund för beräkning av arbetsgivarens kostnader för arbetsgivarav...

arrow_forward
rr

Drivmedel

Till drivmedel räknas bensin, diesel, olja men för s.k. miljöanpassade bilar (miljöbilar) även el, etanol eller annan gas än gasol. Företagets utgifter för drivmedel - inklusive energiskatt - avseende ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto alternativt särredovisas på ett spec...

arrow_forward
rs

Avgift till arbetsgivarorganisation

Definition Medlemsavgift till en arbetsgivarorganisation. Lagrum 16 kap. 13 § IL Kommentar Den del av medlemsavgiften som avser medel för konfliktändamål är avdragsgill för arbetsgivaren. Resterande del är en ej avdragsgill kostnad. Deklaration Avgift som inte är avdragsgill återläggs i NE-bl...

arrow_forward
rs

Årets resultat

Definition Det redovisningsmässiga resultatet. Kommentar Årets resultat beräknas som årets intäkter minus årets kostnader. I kostnaderna ingår även årets skattekostnad. Årets resultat benämns också årets vinst eller årets förlust.

arrow_forward
rb

Intresseföretag

Definition Ett intresseföretag är ett företag som ett annat företag äger andelar i utan att vara moderföretag enligt koncerndefinitionen och det ägande företaget utövar Betydande inflytande över det ägda företaget. Intresseföretag regleras i årsredovisningslagen (ÅRL 1:5) och ska tillämpa en särsk...

arrow_forward
rs

EU

Definition Union mellan 28 europeiska länder vars samarbete bygger på ett antal fördrag. Kommentar Följande länder ingår i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembu...

arrow_forward
rs

Avsättning

Definition En skuldförd post som ska täcka det ekonomiska utflödet för en förpliktelse. Lagrum 14 kap. 2 §, 16 kap. 3-6 §§ och 28 kap. IL Kommentar Om det på balansdagen finns en förpliktelse som kan medföra ett beloppsmässigt utflöde måste man ta ställning till sannolikheten och storleken på b...

arrow_forward
rs

Fastighetsskatt

Definition Tas ut av den som äger en skattepliktig fastighet. Lagrum fastighetstaxeringslagen, FTL Kommentar Allmänt om skatteplikt och fastigheterAlla fastigheter som inte är undantagna ska ha ett taxeringsvärde och ägaren är skyldig att betala fastighetsskatt. Äganderätten övergår vid tidpu...

arrow_forward
rs

Kommanditbolag

arrow_forward
Visar 1261 till 1270 av 5043 träffar.