Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Offentlighetsprincipen

Om en fackförening eller en anställd vill ha uppgifter från en privat arbetgsivaren är dessa enligt grundregeln inte offentliga. Däremot gäller det motsatta för en offentlig arbetsgivare. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt til...

arrow_forward
rr

Kapitaltillgång

Enligt 25 kap. 3 § IL avses med kapitaltillgångar andra tillgångar i näringsverksamheten än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar, inventarier, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt goodwill. Kapitaltillgång är således ett skattemässigt b...

arrow_forward
rs

Företagsbot

Definition En särskild rättsverkan av brott som kan utdömas vid brott i näringsverksamheten. Lagrum 36 kap. 7-8 §§ BrB Kommentar Om brott begås i näringsverksamheten kan allmän åklagare yrka att företagsbot ska utdömas under förutsättning att påföljden för brottet är strängare än böter. För at...

arrow_forward
rs

Hyra

Definition Betalning för att under en viss tidsperiod få nyttja en tillgång av något slag. Lagrum 15 kap. 1 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar Att upplåta en del av en byggnad leder till att nyttjanderättshavaren betalar hyra till ägaren av byggnaden. Hyran är avdragsgill för nyttjanderättshavaren ...

arrow_forward
rs

Varumärken

arrow_forward
rm

Trepartshandel

Trepartshandel är en kedjetransaktion där varor säljs i flera led. Med kedjetransaktioner avses flera på varandra följande försäljningar av samma vara, där det finns tre eller flera parter, men endast en transport av varan. Definition Vid trepartshandel säljs en vara från företaget A till B och ...

arrow_forward
rs

Lokaltillbehör

Definition Utrustning i en lokal som är till för att göra den användbar i näringsverksamheten. Lagrum 18 kap. IL Kommentar En hyresgäst köper inredning som sätts in i en hyrd lokal och skriver av dessa inventarier enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdemetoden. Detta und...

arrow_forward
rs

Vaccinationer

arrow_forward
rm

Vinterdäck

arrow_forward
rl

Sidoinkomster

Den utbetalare som är huvudarbetsgivare, d.v.s. den arbetsgivare som den anställde har sin huvudsysselsättning hos, ska göra skatteavdrag enligt skattetabell. På ersättningar som betalas ut av en utbetalare som inte är huvudarbetsgivare ska skatteavdrag göras med 30 %. Dessa inkomster brukar benämn...

arrow_forward
Visar 1231 till 1240 av 5043 träffar.