Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Royalty och licenser

Ersättning i form av royalty eller licenser brukar utgå till företag som upplåter eller överlåter t.ex. rätt till patent nyttjanderätt till konstruktion eller uppfinning rätt till mönster/design varumärkesrätt gruvrätt rätt som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och k...

arrow_forward
rl

Särskild löneskatt

Den särskilda löneskatten är 6,15 % för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Särskild löneskatt som beräknas på de pensionspremier företaget betalat är 24,26 %.

arrow_forward
rr

Leasing/hyra av maskiner och inventarier

Ett alternativ till att köpa en maskin eller en inventarie för ett företag är att leasa/hyra, leasing/leasingavtal. För redovisning enligt K3, K2 och K Årsbokslut, se leasing/leasingavtal. Löpande bokföring Den erlagda leasing-/hyresavgiften debiteras något av kontona i kontogrupp 52 (BAS 2022) be...

arrow_forward
rb

Underkursförbudet

Definition Underkursförbudet innebär att det är förbjudet för aktiebolag att ge ut aktier till en Teckningskurs som understiger aktiernas Kvotvärde. Om ett bolag tilläts ge ut aktier till underkurs skulle det innebära att de pengar eller tillgångar som emissionen baserades på inte tillfördes bol...

arrow_forward
rm

Solcell

Försäljning av el från en solcellsanläggning är momspliktig och även om solceller tillhör en privatbostad så är privatpersonen som säljer överskottsel i momshänseende en beskattningsbar person som har ekonomisk verksamhet. Även privatpersoner kan därför bli skyldiga att momsregistrera sig och betal...

arrow_forward
rm

Staten

Definition Enligt Ekonomistyrningsverket består Staten av myndigheter under regering och riksdag inklusive affärsverken. Vid momsbeskattningen av Staten måste man först titta på vad momslagen menar med Staten. Enligt momslagen ingår inte affärsverken eller de statliga bolagen i denna definition. De...

arrow_forward
rm

Investering

Beskattning Vid investering av en anläggningstillgång inträder redovisningstidpunkten vid ett tillfälle med hela det avdragsgilla beloppet under förutsättning att köparen har rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms. Någon motsvarighet till inkomstbeskattningens regler om värdeminsknin...

arrow_forward
rs

Justerad anskaffningsutgift (JAU)

Definition Omkostnadsbelopp för andel i handelsbolag. Lagrum 50 kap. 3-6 §§ IL Kommentar Omkostnadsbeloppet för en tillgång utgörs av anskaffningsutgiften ökat med förbättringar. För andelar i handelsbolag finns särskilda regler för beräkning av omkostnadsbeloppet. Enligt dessa regler ska anska...

arrow_forward
rr

Implicit ränta i leasingavtal

Leasingavtalets implicita ränta är, enligt K3 punkt 20.7, den diskonteringssats som för leasegivaren vid leasingavtalets ingående resulterar i att summan av nuvärdet av minimileasavgifterna och ej garanterat restvärde överensstämmer med summan av det verkliga värdet för det leasade objektet, och le...

arrow_forward
rs

Friskvård

arrow_forward
Visar 1231 till 1240 av 5129 träffar.