Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Skattefri utdelning

arrow_forward
rs

Takbelopp

Definition En gräns för hur mycket som maximalt kan beskattas i inkomstslaget tjänst vid utdelning eller kapitalvinst på kvalificerade andelar. Lagrum 57 kap. 20, 20 a, 21 och 22 §§ IL Kommentar Takbeloppet beräknas för varje närståendekrets. För utdelning uppgår takbeloppet till 90 inkomstbasb...

arrow_forward
rs

Underprisöverlåtelse

Definition En överlåtelse till ett pris under marknadsvärde som uppfyller alla krav i 23 kap. IL. Lagrum 23 kap. IL Kommentar Huvudregeln är att alla transaktioner ska ske till marknadsvärde, annars sker det en uttagsbeskattning. För att underlätta omstruktureringar finns reglerna om underpris...

arrow_forward
rs

Uppskov

Definition Att skjuta upp en betalning till ett senare tillfälle. Lagrum 32 a § stämpelskattelagen Kommentar Vid vissa transaktioner har lagstiftaren ansett att det inte är motiverat att tvingas betala en skatt när transaktionen genomförs. Detta på grund av att transaktionen inte skapar den lik...

arrow_forward
rr

Bokslutsdispositioner

Bokslut Till bokslutsdispositioner räknas de civil- och skatterättsliga reserveringar och fondavsättningar företaget gör i bokslutet i syfte att påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen, årets resultat. Dessa bokslutsdispositioner kan resultera i obeskattade reserver (kontogrupp 21) i ...

arrow_forward
ra

Ledning

arrow_forward
ra

Företagshemlighet

Lagen om företagshemligheter (2018:558) trädde ikraft den 1 juli 2018 och är delvis ett genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU. Genom den nya lagen upphävs lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för angrepp på en för...

arrow_forward
ra

Utmätning av lön

arrow_forward
§

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

arrow_forward
rs

Aktuell skatt

Definition Inkomstskatt beräknad på det skattepliktiga resultatet för räkenskapsåret. Lagrum 9 kap. 4 § IL Kommentar Är ett redovisningsbegrepp. Inkomstskatt är inte en avdragsgill kostnad och ska återläggas till beskattning. Deklaration Den redovisade skattekostnaden återläggs i INK2 ruta ...

arrow_forward
Visar 1221 till 1230 av 5043 träffar.