Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Leasing/hyra av maskiner och inventarier

Ett alternativ till att köpa en maskin eller en inventarie för ett företag är att leasa/hyra, leasing/leasingavtal. För redovisning enligt K3, K2 och K Årsbokslut, se leasing/leasingavtal. Löpande bokföring Den erlagda leasing-/hyresavgiften debiteras något av kontona i kontogrupp 52 (BAS 2022) be...

arrow_forward
rr

Löneutmätning

Om en anställd dömts att betala en skuld, t.ex. avseende skatt, underhåll eller böter, kan fordringsägaren begära utmätning i lön, s.k. löneutmätning. Löneutmätning kan även ske under konkurs. Om en gäldenärs lön tas i anspråk under en konkurs ska löneutmätningen ske genom KFM:s försorg. Utmätning...

arrow_forward
rb

Underkursförbudet

Definition Underkursförbudet innebär att det är förbjudet för aktiebolag att ge ut aktier till en Teckningskurs som understiger aktiernas Kvotvärde. Om ett bolag tilläts ge ut aktier till underkurs skulle det innebära att de pengar eller tillgångar som emissionen baserades på inte tillfördes bol...

arrow_forward
rm

Solcell

Försäljning av el från en solcellsanläggning är momspliktig och även om solceller tillhör en privatbostad så är privatpersonen som säljer överskottsel i momshänseende en beskattningsbar person som har ekonomisk verksamhet. Även privatpersoner kan därför bli skyldiga att momsregistrera sig och betal...

arrow_forward
rm

Staten

Definition Enligt Ekonomistyrningsverket består Staten av myndigheter under regering och riksdag inklusive affärsverken. Vid momsbeskattningen av Staten måste man först titta på vad momslagen menar med Staten. Enligt momslagen ingår inte affärsverken eller de statliga bolagen i denna definition. De...

arrow_forward
rm

Investering

Beskattning Vid investering av en anläggningstillgång inträder redovisningstidpunkten vid ett tillfälle med hela det avdragsgilla beloppet under förutsättning att köparen har rätt till avdrag eller återbetalning av ingående moms. Någon motsvarighet till inkomstbeskattningens regler om värdeminsknin...

arrow_forward
rb

Dotterbolag

Definition Dotterbolag kallas ett aktiebolag som ett annat bolag har ett bestämmande inflytande över i en Koncern. Koncernförhållandet mellan moderbolaget och dotterbolaget ska uppfylla de kriterier som är preciserade i aktiebolagslagens koncerndefinition. Den korrekta juridiska benämningen är ege...

arrow_forward
rr

Pågående till- och ombyggnad

Planenliga avskrivningar påbörjas först då tillgången tas i bruk, avskrivning. Löpande kostnader för pågående till- eller ombyggnad redovisas normalt på ett särskilt konto för pågående till- och ombyggnad. Löpande bokföring Utgifter för löpande kostnader för pågående till- eller ombyggnad debiter...

arrow_forward
rs

Justerad anskaffningsutgift (JAU)

Definition Omkostnadsbelopp för andel i handelsbolag. Lagrum 50 kap. 3-6 §§ IL Kommentar Omkostnadsbeloppet för en tillgång utgörs av anskaffningsutgiften ökat med förbättringar. För andelar i handelsbolag finns särskilda regler för beräkning av omkostnadsbeloppet. Enligt dessa regler ska anska...

arrow_forward
rr

Implicit ränta i leasingavtal

Leasingavtalets implicita ränta är, enligt K3 punkt 20.7, den diskonteringssats som för leasegivaren vid leasingavtalets ingående resulterar i att summan av nuvärdet av minimileasavgifterna och ej garanterat restvärde överensstämmer med summan av det verkliga värdet för det leasade objektet, och le...

arrow_forward
Visar 1221 till 1230 av 5129 träffar.