Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Nullitet

Definition Nullitet är ett gravt felaktigt beslut på en bolagsstämma i ett aktiebolag. En nullitet kan överklagas till domstol utan begränsning i tid. I normala fall är klanderfristen för bristfälliga stämmobeslut tre månader, men i följande tre situationer (nullitetsfallen) finns det ingen tidsbe...

arrow_forward
rl

Körjournal

Vid olika tillfällen måste en anställd kunna visa hur många mil i tjänsten respektive hur många mil privat hen har kört. Detta görs genom att den anställde noterar all körning i en körjournal. I en körjournal ska följande uppgifter finnas: mätarställning vid årets början datum klockslag och ...

arrow_forward
ra

Utlänning

arrow_forward
rr

Hyra

arrow_forward
rr

Pågående till- och ombyggnad

Planenliga avskrivningar påbörjas först då tillgången tas i bruk, avskrivning. Löpande kostnader för pågående till- eller ombyggnad redovisas normalt på ett särskilt konto för pågående till- och ombyggnad. Löpande bokföring Utgifter för löpande kostnader för pågående till- eller ombyggnad debiter...

arrow_forward
rs

Projekteringskostnader

Definition Kostnader för planering och förberedelser för till exempel uppförande av en byggnad eller liknande projekt. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Kostnader för genomförda projekt aktiveras som en del av byggnaden och skrivs av genom värdeminskningsavdrag. Om projektet inte genomförs dras kost...

arrow_forward
rs

Valutakursförlust/Valutakursvinst

Definition Vinst eller förlust på grund av förändring i växelkursen. Lagrum 14 kap. 8 §, 44 kap. 16 § och 48 kap. 17 § IL Kommentar Per balansdagen ska alla fordringar och skulder i utländsk valuta räknas om med balansdagens kurs. En förlust är skattemässigt avdragsgill och en vinst är skattepl...

arrow_forward
rr

Fakturerade kostnader

Om säljaren haft utgifter för t.ex. frakt, resor, avgifter eller underkonsulter som denne vill att köparen ska betala kan företaget fakturera dessa kostnader till kunden (jfr utlägg). Om säljaren t.ex. fakturerar kunden för resor och hotell i samband med ett konsultuppdrag tillämpas i vissa fall sa...

arrow_forward
rr

Kassakvitto

Kassakvitto är ett kvitto som enligt 39 kap. 7 § SFL ska tas fram och erbjudas kunden. Ett kassakvitto ska enligt 7 kap. 1 § SKVFS 2014:9 minst innehålla uppgifter om företagets namn och organisations- eller personnummer den adress där försäljning sker datum och klockslag för försäljningen löpn...

arrow_forward
rl

Milersättning

När en anställd kör med sin privata bil för arbetsgivarens räkning, s.k. tjänstekörning kan arbetsgivaren betala ut en skattefri kostnadsersättning för tjänstekörningen. Likaså kan en förmånsbilsinnehavare som betalar bensinen till förmånsbilen själv, få kostnadsersättning för tjänstekörning med fö...

arrow_forward
Visar 1211 till 1220 av 5129 träffar.