Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Miljöbil

En anställd som disponerar en bil som arbetsgivaren äger för privat körning blir påförd ett förmånsvärde. Förmånsvärdet beräknas enligt Skatteverkets regler. Program för beräkning av förmånsvärdet finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Lag I inkomstskattelag (1999:1229) finns bestäm...

arrow_forward
rl

Allmänna mål

arrow_forward
rs

Allframtidsupplåtelse

Definition Ett avtal om evig nyttjanderätt till en fastighet. Lagrum 45 kap. 6-9 och 24-25 §§ IL Kommentar Om en fastighetsägare får en engångsersättning för att någon på obestämd tid ska få använda fastigheten anses den avyttrad skattemässigt. Även om fastigheten inte formellt har bytt ägare s...

arrow_forward
rr

Garagehyra

Löpande bokföring Garagehyra räknas normalt inte till bilomkostnader, utan som en hyreskostnad hyra av lokal. Antingen kan garagehyran särredovisas (konto 5012) eller bokföras som en del av lokalhyran (konto 5010). Hyran betalas normalt i förskott. K2-regler Enligt punkt 2.4 kan företag underlåta ...

arrow_forward
§

Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

arrow_forward
rm

Inkassoavgift

Beskattning Beskattningsunderlaget är det värde på vilket momsen ska beräknas. Moms ska inte ingå i beskattningsunderlaget. På beskattningsunderlaget läggs den skattesats som gäller för den aktuella varan eller tjänsten under förutsättning att skattskyldighet föreligger. Vid försäljning av en vara ...

arrow_forward
rr

Patent

Patent är egentligen ett avtal där staten ger ensamrätt under viss tid till uppfinnaren för teknisk information till allmänheten. Svenskt patent, eller patenträtt, innebär ett tidsbegränsat skydd i Sverige - maximalt i tjugo år - i form av en skyddad rätt för uppfinnaren att få ensamrätt till yrkes...

arrow_forward
rm

Livsmedel

Beskattning Den reducerade skattesatsen 12 % ska användas när ett företag säljer livsmedel med undantag för annat vatten, som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten, än sådant vatten som tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och ...

arrow_forward
rr

Goodwill

Goodwill definieras i punkt 19.13 i K3 som den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet enligt punkterna 19.7 och 19.9 för den förvärvade enheten är högre än värdet enligt punkt 19.10 på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Goodwill, eller övervärde, uppkommer i samband med företagsförvärv ...

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, nedskrivning

Löpande bokföring Nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång redovisas normalt på följande huvudkonton enligt BAS: 8070 Nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar hos koncernföretag 8170 Nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företa...

arrow_forward
Visar 1181 till 1190 av 5043 träffar.