Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Kontokortsförsäljning

Försäljning som sker mot kontokort utgör inte sådan kontantförsäljning som avses i 5 kap. 2 § BFL, dvs. sådana kontanta in- och utbetalningar som måste bokföras senast påföljande arbetsdag utan sådana affärshändelser som ska bokföras ”så snart det kan ske”. Kontokortsförsäljning ingår dock i den ko...

arrow_forward
rr

Temporär skillnad

Uppskjuten skatteskuld är enligt punkt 29.13 inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden. Enligt punkt 29.14 är en temporär skillnad skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång eller en skuld. Uppskjuten skatt beräknas...

arrow_forward
rr

Eget kapital i stiftelse

En stiftelse bildas enligt 1 kap. 2 § SL genom att egendom tillförs stiftelsen. Värdet på denna egendom torde normalt bara stiftelsekapitalet i eget kapital. I insamlingsstiftelser återfinns ofta ändamålsbestämda medel. Enligt K3 kap. 36 ska även förändring av ändamålsbestämda medel under året spec...

arrow_forward
rs

Oäkta koncern

Definition En fysisk person som kontrollerar mer än hälften av rösterna i två eller flera företag. Kommentar Begreppet oäkta koncern finns varken i aktiebolagslagen eller inom skatterätten. Däremot är det vanligt förekommande att en fysisk person kontrollerar två eller flera bolag och då används...

arrow_forward
rb

Bolagsledning

Definition Enligt aktiebolagslagens terminologi består den fasta bolagsledningen av Styrelse och i förekommande fall Verkställande direktör. I bolagsledningen kan även ingå Vice verkställande direktör och Särskild firmatecknare. I många sammanhang syftar dock bolagsledning på företagsledningen, be...

arrow_forward
rs

Projekteringskostnader

Definition Kostnader för planering och förberedelser för till exempel uppförande av en byggnad eller liknande projekt. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Kostnader för genomförda projekt aktiveras som en del av byggnaden och skrivs av genom värdeminskningsavdrag. Om projektet inte genomförs dras kost...

arrow_forward
rs

Olycksfallsförsäkring

Definition Försäkring som ersätter ekonomisk skada på grund av olycksfall. Kommentar Om arbetsgivaren tecknar gruppolycksfallsförsäkring som gäller på fritiden så ska de anställda förmånsbeskattas. Detsamma gäller om arbetsgivaren tecknar individuella olycksfallsförsäkringar för de anställda. A...

arrow_forward
rr

Intresseföretag

Definitionerna av vad som menas med intresseföretag finns i 1 kap. 5 § ÅRL. Om ett företag har ett ägarintresse i en juridisk person och utövar ett betydande inflytande enligt lagtexten (jämför koncernföretag där det finns ett bestämmande inflytande) över dess driftsmässiga och finansiella styrning...

arrow_forward
rr

Återvinningsvärde

Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet är enligt K3 punkt 27.5 det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, redovisning i balansräkningen

Löpande bokföring Finansiella anläggningstillgångar redovisas normalt i kontogrupp 13. Här återfinns följande huvudkonton i BAS: 1310 Andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1330 Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns et...

arrow_forward
Visar 1171 till 1180 av 5129 träffar.