Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Inventering

Definition Genomgång av ett lager där man upprättar en förteckning över alla tillgångar och deras värde. Lagrum lagen om inventering av varulager för inkomstbeskattning Kommentar För att få skattemässigt avdrag med skillnaden mellan ingående balans och utgående balans på lagret krävs att företa...

arrow_forward
rl

Glasögon

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) ska alla anställda, som arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm, få genomgå en synundersökning på arbetsgivarens bekostnad. Visar det sig då att den anställde behöver glasögon för bildskärmsarbete, räknas dessa som ett arbetsredskap. Arbe...

arrow_forward
rr

Fusionsdag

Fusionsdagen enligt BFNAR 2020:5 är enligt punkt 1.2 den dag fusionen får rättsverkan. Enligt kommentaren till punkten får fusionen rättsverkan när en anmälan om fusionen registreras, 23 kap. 26 § ABL och 16 kap. 25 § LEF. Vid fusion av helägda dotterbolag får fusionen rättsverkan redan när Bolagsv...

arrow_forward
rr

Traktamenten

Traktamente är en ersättning för merkostnader som en anställd har i samband med en tjänsteresa. Traktamenten betalas ut av arbetsgivaren. Löpande bokföring För att lättare kunna fylla i arbetsgivardeklarationer och underlätta vid skattedeklarationer bör hänsyn tas till de skattemässiga traktaments...

arrow_forward
rr

Frankering/frankeringsmaskin

För att underlätta frankering av föreretagets brev används oftast en frankeringsmaskin istället för fysiska frimärken. Frankeringsmaskinen laddas med pengar före användning. Då debiteras normalt portokontot (porto) respektive kontot för ingående moms. Periodisering av förutbetald laddning av franke...

arrow_forward
rm

Civilrättsligt utlägg

Definition I momshänseende definieras utlägg på ett snävare sätt än i t.ex. redovisningshänseende och i det vanliga språkbruket. Vid vidarefakturering av utlägg måste ett företag ta reda på om de aktuella kostnaderna är en kostnadskomponent, ett utlägg i civilrättslig mening eller ett inköp och en ...

arrow_forward
rr

F-skatt/FA-skatt

SFL reglerar de flesta skatter och avgifter. Lagen innehåller regler om t.ex. F-skatt, preliminärskatteavdrag, kontrolluppgifter, deklarationer, utredning och kontroll, omprövning, överklagande och verkställighet, företagets skatter. Löpande bokföring Betald F-skatt bokförs normalt på konto 2518. ...

arrow_forward
rb

Enmansbolag

Definition Enmansbolag kallas ett aktiebolag med en enda aktieägare. Denna aktieägare kan vara en fysisk eller juridisk person, men ofta syftas på bolag som drivs av en fysisk person. Reglerna i aktiebolagslagen har förändrats för att underlätta för enmansbolag, bland annat har kravet på en Juster...

arrow_forward
rr

Kontering

Kontering innebär en klassificering av affärshändelsen vilket framgår av kommentaren till BFNAR 2013:2 punkt 2.3. BFN anger även följande i denna kommentar: ”Genom konteringen anges i vilken utsträckning affärshändelsen ger upphov till en tillgång eller skuld respektive eget kapital, eller är res...

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, redovisning i balansräkningen

Löpande bokföring Finansiella anläggningstillgångar redovisas normalt i kontogrupp 13. Här återfinns följande huvudkonton i BAS: 1310 Andelar i koncernföretag 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1330 Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns et...

arrow_forward
Visar 1151 till 1160 av 5129 träffar.