Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Jäv för revisor

Definition Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel en revisor, som utför ett uppdrag eller fattar beslut har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse. Jäv för revisorer är särskilt betydelsefullt i aktiebolagslagen eftersom revisorn är ett bolagsorgan som ska upprätt...

arrow_forward
rr

Mobiltelefon

Löpande bokföring Mobiltelefoner och liknande bärbara telefoner som köps in redovisas vanligen som förbrukningsinventarier. Mobiltelefonabonnemang, samtalsavgifter, mobilsökning, sms, mms etc. redovisas däremot tillsammans med företagets övriga kostnader för telekommunikation, telefon och telekommu...

arrow_forward
rr

Reservfond, ekonomisk förening

Med början för ekonomiska föreningar med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 och senare finns inte något lagkrav längre på avsättning till reservfond. Det kan dock finnas bestämmelser i stadgarna som kräver avsättning till reservfond. Reservfonden ingår enligt 3 kap. 10 b § ÅRL i ...

arrow_forward
rs

Pensionskostnad

Definition En pensionskostnad är den periodiserade utgift som en arbetsgivare har för att infria en anställds utfästelse om pension. Lagrum 28, 58 och 59 kap. IL Kommentar I de flesta anställningar har den anställde rätt till en pension när denne uppnår en viss ålder, tjänstepension. Den anstä...

arrow_forward
rs

Fastighetsinteckningar

Definition En säkerhet i fastighet som när den registreras hos Lantmäteriet kallas pantbrev. Lagrum 19 kap. IL Kommentar När en fastighetsägare tar ut nya pantbrev för att kunna belåna fastigheten genom en fastighetsinteckning utgår stämpelskatt på pantbrevets belopp. Stämpelskatten för pantbre...

arrow_forward
rr

Vite

Vite är ett annat ord för böter och gärna utdömt av domstol. Marknadsdomstolen kan t.ex. utdöma vite om inte företaget följer förelägganden enligt marknadsföringslagen (2008:486), MFL. Se uppslagsordet Vite i Rätt Skatt, Rätt Moms och Rätt Lön.

arrow_forward
rr

Garanti

Företag som lämnar garantiutfästelser på sina produkter och tjänster har en legal förpliktelse som behöver beaktas i bokslutet. Löpande bokföring Garantiavsättningar görs normalt inte i den löpande bokföringen utan i samband med bokslutsarbetet. Konto 6360 Garantikostnader, alternativt konto 6362 ...

arrow_forward
rs

Syntetiska optioner

Definition Avtal där utfallet för innehavaren beror på det underliggande värdet av ett företag. Lagrum 10 kap. 11 § IL Kommentar En syntetisk option är ett avtal om att få ett visst belopp i framtiden beroende på hur mycket ett företag har ökat i värde. Det finns inga bolagsrättsliga regler som...

arrow_forward
rr

Noter enligt ÅRL och K3, större företag

Krav på noter finns framför allt i 5 kap. ÅRL. Samtliga företag ska enligt 5 kap. 1-2 §§ ÅRL i noter lämna upplysningar enligt 5 kap. 4-24 §§ ÅRL, noter enligt ÅRL och K3, samtliga företag. Större företag ska lämna upplysningar enligt 5 kap. 25-49 §§ ÅRL. Noterna får inte lämnas på annan plats i år...

arrow_forward
rm

Hyresavi

Definition Enligt momslagen avses med faktura ett dokument eller ett meddelande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller villkoren för fakturor i 11 kapitlet i momslagen. Denna definition medför att oavsett vad handlingen kallas t.ex. faktura, hyresavi, kvitto, avräkningsnota osv., så ä...

arrow_forward
Visar 1131 till 1140 av 5129 träffar.