Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Porto

Vissa posttjänster undantas från moms men bara om försändelserna är en del av de samhällsomfattande posttjänsterna, dvs. tillhandahålls av PostNord. Även frimärken undantas från moms. Löpande bokföring Frimärken och paketporto debiteras normalt kontogrupp 62 Tele och post alternativt konto 6250 Po...

arrow_forward
rb

Jäv för revisor

Definition Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel en revisor, som utför ett uppdrag eller fattar beslut har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse. Jäv för revisorer är särskilt betydelsefullt i aktiebolagslagen eftersom revisorn är ett bolagsorgan som ska upprätt...

arrow_forward
rr

F-skatt/FA-skatt

SFL reglerar de flesta skatter och avgifter. Lagen innehåller regler om t.ex. F-skatt, preliminärskatteavdrag, kontrolluppgifter, deklarationer, utredning och kontroll, omprövning, överklagande och verkställighet, företagets skatter. Löpande bokföring Betald F-skatt bokförs normalt på konto 2518. ...

arrow_forward
rr

Inkråmsförvärv

Ett inkråmsförvärv är enligt K3 kapitel 19 ett förvärv av ett företags samtliga nettotillgångar, övertagande av ett annat företags skulder eller förvärv av vissa nettotillgångar (men inte eget kapital).

arrow_forward
rs

Fastighetsinteckningar

Definition En säkerhet i fastighet som när den registreras hos Lantmäteriet kallas pantbrev. Lagrum 19 kap. IL Kommentar När en fastighetsägare tar ut nya pantbrev för att kunna belåna fastigheten genom en fastighetsinteckning utgår stämpelskatt på pantbrevets belopp. Stämpelskatten för pantbre...

arrow_forward
rm

Civilrättsligt utlägg

Definition I momshänseende definieras utlägg på ett snävare sätt än i t.ex. redovisningshänseende och i det vanliga språkbruket. Vid vidarefakturering av utlägg måste ett företag ta reda på om de aktuella kostnaderna är en kostnadskomponent, ett utlägg i civilrättslig mening eller ett inköp och en ...

arrow_forward
rb

Dotterbolag

Definition Dotterbolag kallas ett aktiebolag som ett annat bolag har ett bestämmande inflytande över i en Koncern. Koncernförhållandet mellan moderbolaget och dotterbolaget ska uppfylla de kriterier som är preciserade i aktiebolagslagens koncerndefinition. Den korrekta juridiska benämningen är ege...

arrow_forward
rb

Enkelt bolag

Definition Enkelt bolag är ett bolag där två eller flera personer ingått ett avtal om att samarbeta, utan att avsikten är att bilda aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Personerna kan vara fysiska personer eller juridiska personer. Ett enkelt bolag är alltså en sammanslutning av persone...

arrow_forward
ra

Ledighet

Ett anställningsavtal innebär i korthet att arbetstagaren ska utföra ett arbete åt arbetsgivaren som ska betala arbetstagaren en ersättning för arbetsinsatsen. Avtalet reglerar således en prestation och en motprestation. Arbetstagaren har i flera situationer rätt att vara ledig från arbetet, dvs. ...

arrow_forward
rm

Stadigvarande bostad

Definition Det finns ett avdragsförbud för kostnader som avser stadigvarande bostad. Detta trots att det finns en grundläggande rätt till avdrag för moms på kostnader för den som är skattskyldig. Avdragsrätten är central i momssystemet för att kunna beskatta mervärdet i varje led och på så sätt öve...

arrow_forward
Visar 1121 till 1130 av 5129 träffar.