Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Valutakursförlust/Valutakursvinst

Definition Vinst eller förlust på grund av förändring i växelkursen. Lagrum 14 kap. 8 §, 44 kap. 16 § och 48 kap. 17 § IL Kommentar Per balansdagen ska alla fordringar och skulder i utländsk valuta räknas om med balansdagens kurs. En förlust är skattemässigt avdragsgill och en vinst är skattepl...

arrow_forward
rb

Närvaroplikt på bolagsstämma

Vissa funktionärer måste finnas på plats på en bolagsstämma för att den ska kunna genomföras i enlighet med aktiebolagslagens krav. För det första krävs att åtminstone en aktieägare eller ett ombud för en aktieägare är närvarande. I annat fall kan stämman inte fatta beslut. Men explicita krav att ...

arrow_forward
rb

Enkelt bolag

Definition Enkelt bolag är ett bolag där två eller flera personer ingått ett avtal om att samarbeta, utan att avsikten är att bilda aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Personerna kan vara fysiska personer eller juridiska personer. Ett enkelt bolag är alltså en sammanslutning av persone...

arrow_forward
ra

Ledighet

Ett anställningsavtal innebär i korthet att arbetstagaren ska utföra ett arbete åt arbetsgivaren som ska betala arbetstagaren en ersättning för arbetsinsatsen. Avtalet reglerar således en prestation och en motprestation. Arbetstagaren har i flera situationer rätt att vara ledig från arbetet, dvs. ...

arrow_forward
rr

Inkråmsförvärv

Ett inkråmsförvärv är enligt K3 kapitel 19 ett förvärv av ett företags samtliga nettotillgångar, övertagande av ett annat företags skulder eller förvärv av vissa nettotillgångar (men inte eget kapital).

arrow_forward
rm

Stadigvarande bostad

Definition Det finns ett avdragsförbud för kostnader som avser stadigvarande bostad. Detta trots att det finns en grundläggande rätt till avdrag för moms på kostnader för den som är skattskyldig. Avdragsrätten är central i momssystemet för att kunna beskatta mervärdet i varje led och på så sätt öve...

arrow_forward
rr

Redovisningsperiod

En redovisningsperiod omfattar enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.8 en kalendermånad eller en liknande tidsperiod. Med liknande tidsperiod avses exempelvis att en redovisningsperiod alltid omfattar fyra veckor eller alltid avslutas den 25:e i varje kalendermånad. Oavsett hur bokföringsplikten fullgörs ti...

arrow_forward
ra

Europarådet

Europarådet bildades i maj 1949 av tio europeiska stater, däribland Sverige. Antalet medlemsländer har därefter ökat och nu är 47 länder medlemmar. Europarådet är en mellaneuropeisk samarbetsorganisation. Syftet med organisationen är att skydda och förverkliga medlemsländernas gemensamma ideal och...

arrow_forward
rr

Årsredovisning, innehåll

Bokslut Årsredovisningen ska enligt 2 kap. 1 § ÅRL bestå av följande delar: balansräkning, resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse, och kassaflödesanalys (tvingande endast för större företag). För varje sammandragen post i den balansräkning som ska ingå i årsredovisningen ska enligt 6 ...

arrow_forward
rb

Plikter för bolagsfunktionärer

Eftersom bolag inte har någon egen fysisk förmåga att besluta, underteckna avtal, företa rättshandlingar eller andra aktiviteter behöver bolaget flera olika funktionärer. Funktionärerna kan vara ledamöter i ett organ eller ensam representera ett organ. Det kan röra sig om funktionärer på bolagsstäm...

arrow_forward
Visar 1111 till 1120 av 5129 träffar.