Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

IT/IT-tjänster

Löpande bokföring Företagets utgifter för köpta IT-tjänster redovisas normalt inom kontogruppen för externa tjänster i debet på konto 6540 IT-tjänster.

arrow_forward
rs

Löneskatt

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, upplysningar ÅRL

Samtliga företag ska enligt 5 kap. 8 § ÅRL för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar lämnas om tillgångarnas anskaffningsvärde, tillkommande och avgående tillgångar, överföringar, årets avsk...

arrow_forward
rs

Motorcykel

Kommentar En anställd som fritt får nyttja arbetsgivarens motorcykel ska beskattas för förmånen. Till skillnad från bilförmån är förmån av fri motorcykel inte schablonbeskattad. Skatteverket anser att olika metoder ska användas för att beräkna förmånens värde beroende på om man får nyttja motorcyke...

arrow_forward
rr

Balansräkning K3

K3-regler K3 innehåller inga uppställningsformer, utan här tillämpas uppställningsformen i bilaga 1 till ÅRL med de kompletteringar och avvikelser som följer av 3 kap. 4 § ÅRL och K3. Denna balansräkning framgår av RedR 1 punkt 5.11. Om det behövs med hänsyn till verksamhetens särskilda inriktning ...

arrow_forward
rm

Deklarationsdatum

Definition När, hur och till vilket belopp ett företag ska redovisa moms i en skattedeklaration beror på följande: När inträder skattskyldigheten för transaktionen? Efter vilken redovisningsmetod redovisas momsen - tillämpas faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden (redovisning av moms)? När...

arrow_forward
rr

Tillverkningsnummer

Tillverkningsnumret regleras av kontrollagstiftningen om kassaregister och är ett unikt nummer på 17 alfanumeriska tecken som identifierar en kontrollenhet och tillverkaren. De fem första tecknen ska vara en unik identitet för tillverkaren. Därefter följer tolv tecken som ska vara en unik identitet...

arrow_forward
rr

Stipendier

Erhållna stipendier är skattepliktiga för mottagaren om det föreligger krav på motprestation och skattefria om det inte föreligger något sådant krav. Om arbetsgivaren ger en anställd stipendium för studier eller resor torde detta därför vara att betrakta som lön (löner och ersättningar) och därmed ...

arrow_forward
rr

Personaluthyrning

Inkomster vid tillfällig uthyrning av personal är en momspliktig tjänst och krediteras konto 3620 Tillfällig uthyrning av personal. Ett företag som hyr in personal, oavsett om det är tillfälligt eller en permanent lösning, debiterar normalt kontogrupp 68 Inhyrd personal i BAS 2022.

arrow_forward
rr

Nedströmsfusion

En nedströmsfusion är en fusion där ett moderbolag fusioneras ner i sitt dotterbolag. Efter fusionen finns enbart dotterföretaget kvar och moderföretag är upplöst. FAR har gett ut RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner. Se uppslagsordet Omvänd fusion i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.

arrow_forward
Visar 1091 till 1100 av 5129 träffar.