Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Veckovila

Arbetstidslagens syfte är ytterst att skydda arbetstagares hälsa. Detta sker genom regler som begränsar den arbetstid som arbetsgivaren får utkräva av arbetstagaren. Sådana begränsningsregler finns exempelvis avseende den ordinarie arbetstiden och övertid. Lagen innehåller dessutom regler som ange...

arrow_forward
rr

Vidarefakturering

arrow_forward
ra

Vild strejk

Definition Med vild strejk menas en strejk som beslutats av de strejkande arbetstagarna själva, utan godkännande av en facklig organisation. Kollektivavtalsreglerade förhållanden I kollektivavtalsreglerade förhållanden är vilda strejker alltid olovliga. De utgör således ett brott mot fredsplikten...

arrow_forward
rb

Stiftare

Definition Aktiebolagets grundare kallas stiftare. Stiftarna är också bolagets första aktieägare, men de har en tidsbegränsad funktion i sin roll som stiftare. Stiftarnas roll är kopplad till bildandet av aktiebolaget och de ansvarar för att den tvingande, formbundna processen för bildningen sker ...

arrow_forward
rr

Balansdagskurs

K4-regler I IAS 21 punkt 8 definieras balansdagskurs som avistakursen vid rapportperiodens slut.

arrow_forward
rr

Vinstandelslån

Ett vinstandelslån är enligt 11 kap. 11 § ABL ett lån där räntan helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Kapitalbeloppet är däremot fast. Om vinstandelslånet är ett konvertibelt skuld...

arrow_forward
ra

Visselblåsare

Definition Att ”vissla” eller vara ”visslare” innebär att en person påkallar uppmärksamhet om oegentligheter. Begreppet härstammar ifrån engelskans whistle blowing eller whistle blower och sägs vara hämtat från att engelska poliser använde sig av visselpipor för att uppmärksamma allmänheten på brot...

arrow_forward
ra

Yttrandefrihet

Definition Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad en rätt enligt yttrandefrihetsgrundlagen att i tv, radio, filmer, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Yttrand...

arrow_forward
rr

Yttre fond

arrow_forward
rl

Veckolön

Den grundläggande principen är att preliminärskatt ska betalas under inkomståret med ett belopp som, så nära som möjligt motsvarar den slutliga skatten under året. Den som har anställning har vanligen A-skatt. Den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag. Skatteavdrag gör...

arrow_forward
Visar 1091 till 1100 av 5043 träffar.